fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2019-2020

1. Woord vooraf

De basisschool… een stukje van je leven

Op dit moment bekijkt u onze schoolgids 2019-2020. Alle overige informatie die verder voor u van belang is, zoals roosters, activiteiten, data en contactpersonen wordt op de schoolwebsite https://dewegwijzer.csgdewaard.nl geplaatst.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met grote zorgvuldigheid.

Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. De schoolgids kan helpen bij het bewust kiezen van een basisschool voor uw kind(eren). Tevens nodigen wij u van harte uit om ook in persoon met ons kennis te maken. Tijdens een rondleiding krijgt u nadere toelichting op wat in deze gids staat beschreven.

Deze gids is bedoeld voor ouders, die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

In deze schoolgids staat informatie over onze identiteit, de manier waarop wij onderwijs geven en waaruit de zorg voor de kinderen bestaat. Tevens welke activiteiten er plaatsvinden op school, hoe de contacten met u kunnen verlopen, de samenstelling van het schoolteam, de resultaten van ons onderwijs en nog veel meer.

 

Namens het team van De Wegwijzer,

Linda Kind-Heistek, directeur

2. De school

2.1. Christelijke basisschool

De Wegwijzer is een open christelijke school. Dat wil zeggen, dat iedereen welkom is bij ons op school, ook kinderen uit niet kerkelijk gebonden gezinnen. Het spreekt voor zich dat we wel van iedereen vragen respect te hebben voor onze christelijke uitgangspunten en deze te respecteren. Alle kinderen worden geacht aan alle activiteiten, die de school op grond van haar identiteit ontplooit, mee te doen. Wij denken hierbij aan het godsdienstonderwijs, het gebed aan het begin en het einde van de dag, het zingen van christelijke liederen en de vieringen van christelijke feesten.

Daarnaast wordt de identiteit van de school bepaald door de volgende waarden:

 • Acceptatie: Ieder mens is anders, iedereen mag zijn wie hij is.
 • Respect: Ieder mens is vrij zijn eigen keuzes te maken.
 • Luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven en je invoelen in de ander, zodat je echt kunt horen wat een ander zegt.
 • Veiligheid: De ruimte hebben om jezelf op jouw manier te ontwikkelen, op elk gebied.
 • Verantwoordelijkheid: Van jongs af aan je eigen keuzes maken en die verantwoorden.
 • Het bevorderen van zelfvertrouwen door gericht te zijn op succeservaringen.
 • Blijk geven van positieve verwachtingen.
 • Duidelijke regels en structuur geven het kader aan waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. Ieder kind moet met plezier naar school kunnen gaan.

2.2. Bestuur en richting

Christelijke Scholengroep De Waard
Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid
moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

2.2.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de:

Maseratilaan 14

3261 NA Oud-Beijerland

tel. 0186-621461

e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

2.2.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Karin Los. Zij kan u adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/ klachtenprocedure/

2.2.3. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer:

0900 111 3 111.

2.2.4. Meldcode - Het houdt niet op, niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

2.2.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

2.2.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

2.2.7. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard ook te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard)

 

 

2.3. Situering van de school

De school staat aan de Koningin Wilhelminastraat 7 in Piershil. De kinderen van onze school komen voornamelijk uit deze woonkern van de gemeente Korendijk. Sinds enkele jaren bezoekt ook een groeiend aantal kinderen uit Nieuw-Beijerland en Goudswaard onze school.

2.4. Schoolgrootte

Onze school telt op dit moment vijf groepen: groep 1/2, 2/3, 4/5, 7 en 6/8 met in totaal ca.107 leerlingen.

2.5. Schoolgebouw

We hebben de beschikking over een modern gebouw met vijf leslokalen. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Tevens is er een directiekamer, een ruimte voor de intern en ambulant begeleiders, een personeelskamer en een extra lesruimte. Het schoolplein is veilig en overzichtelijk, maar wordt in 2018-2019 aangepast en opgeknapt waar het nodig is. 

Tevens mogen wij onder schooltijd gebruik maken van het BSO lokaal van Kivido. Zij huisvesten zich in het gebouw naast de onze.

3. Waar de wegwijzer voor staat

De Wegwijzer is een reguliere school voor primair onderwijs en maakt deel uit van de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard. De stichting schept kaders waarbinnen de basisscholen de vrijheid hebben om hun onderwijs in te richten. We noemen de visie en de missie van de stichting eerst, alvorens we onze eigen visie en missie beschrijven.

3.1. Visiedocument van de stichting

3.1.1. Inleiding

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren. De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

3.1.2. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is.

3.1.3. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen,ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting.

3.1.4. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

3.1.5. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:


“Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs”

3.1.6. Tenslotte

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.

3.2. De visie van de wegwijzer

CBS De Wegwijzer biedt vanuit een open christelijke levenshouding kinderen een veilige, rijke, uitdagende en kwalitatief goede leeromgeving. Ons doel is het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor elk kind, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied. Ons uitgangspunt is dat elk kind uniek en bijzonder is. Wij houden rekening met individuele verschillen. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele kinderen, waardoor ze zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en talenten. Daarnaast hechten we groot belang aan het stimuleren en aanleren van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, samenwerken, zelfstandig werken, zorg en respect voor de ander en de omgeving en tolerantie. De sfeer op De Wegwijzer is open en veilig.

3.2.1. Visie op het onderwijs van de Wegwijzer

Het is onze overtuiging, dat ieder mens een unieke samenstelling van talenten met zich meedraagt en dat iedereen kwaliteiten heeft gekregen om die talenten te ontwikkelen. Dat verschil in talenten, competenties en capaciteiten maakt dat een school, in onze beleving, niet slechts op één manier kan en mag lesgeven. Een leerkracht zal, voor wie dat nodig heeft, moeten zoeken naar welke strategieën het beste werken voor een kind en hem onderwijzen op een manier die aansluit bij het kind.

Deze visie komt tot uiting in onze manier van instructie geven, ons onderwijsaanbod en in ons systeem van zelfstandig werken.

Onze visie op kinderen en het onderwijs betekent ook dat we willen dat kinderen zichzelf waardevol en competent voelen. Een kind moet elke dag naar huis kunnen gaan met het gevoel;”Ik heb het goed gedaan vandaag.” Daarom geven we instructie op verschillende niveaus, verwerken we op verschillende niveaus, zetten we geen rode strepen in het schrift, sluiten we aan bij wat een kind kan en hebben we positieve verwachtingen.

3.2.2. Het team

Om onze visie te kunnen verwezenlijken functioneert en opereert De Wegwijzer als een lerende organisatie. Dit blijkt uit het gegeven dat collega’s nauw samenwerken. Ze gaan regelmatig kijken bij een collega in de klas. Zo leren ze van elkaar en ontstaat er één doorgaande lijn in de school. Met een mooi woord wordt dit peer review genoemd. De leerkrachten op De Wegwijzer maken werk van hun vakmanschap en denken samen na over wat belangrijk is voor de kinderen en de school. Op De Wegwijzer stap je niet aparte klassen binnen, maar één school. De Wegwijzer heeft een goed kwaliteitssysteem. We volgen een jaarplanning waarin specifieke doelen voor het lopende schooljaar worden omschreven. De doelen die we onszelf stellen leiden we af uit de evaluatie van de vorige jaarplanning, de meerjarenplanning, de tevredenheidsenquêtes, het meest recente inspectierapport en onze zelfevaluaties. We houden dus niet alleen de vorderingen van de kinderen bij, maar evalueren enkele malen per jaar ook ons eigen handelen. Naar aanleiding daarvan stellen we plannen bij of op.

3.2.3. De missie van De Wegwijzer

De Wegwijzer: De weg naar een waardevolle toekomst

3.3. Algemene doelstelling

Op De Wegwijzer wordt gewerkt vanuit een algemeen protestants-christelijke identiteit. Die is niet gebonden aan één van de kerkgenootschappen. Christen zijn, het geloven in God, uit zich in een levenshouding. Vanuit die levenshouding  wordt geprobeerd op school een veilige sfeer te scheppen, waarin wordt opgekomen voor elkaar en waarbij in de omgang met elkaar, naastenliefde en respect voor de ander en zijn mening tot uiting komen.

3.3.1. In het bijzonder geldt:

Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met z’n allen. Het werken in en het samenwerken met De Wegwijzer, staat in het teken van respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben dat ze optimaal en naar vermogen kunnen functioneren. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het optimaal verwerven van kennis en vaardigheden en het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaars welbevinden staat hoog in het vaandel.

Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), cognitief (ik en het leren), motorisch (ik en bewegen) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig, zelfbewust en positief kritisch denkend mens.

Daarom wordt er gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding.

3.4. BSO

Stichting Kivido verzorgt de buitenschoolse opvang van kinderen in een naastgelegen gebouw. Kivido kent geen vakantiesluitingen en biedt diverse sport- en spelactiviteiten. Wij hanteren een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag.

Sinds de renovatie van ons schoolplein maakt Kivido ook gebruik van ons schoolplein. Tevens mogen zij in vakantieperiodes gebruik maken van de spullen in onze schuur. 

4. De organisatie van ons onderwijs

4.1. Interne organisatie

Onze school telt vijf groepen leerlingen:

 • groep 1/2
 • groep 2/3
 • groep 4/5
 • groep 7
 • groep 6/8

Wij werken met een zogenaamd jaarklassensysteem. Om tempo- en niveauverschillen op te vangen werken wij met het IGDI model. Dit staat voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Bij dit model is er een verdeling in verschillende fasen. De eerste fasen creëren condities om te leren. In de daaropvolgende fasen wordt geleerd.

Het doel van het IGDI model is dat alle leerlingen de basisstrategieën beheersen van een bepaalde leerstof. Maar ook dat er ruimte is voor differentiatie.

De fasen van het IGDI-model zijn:

 • Gezamenlijke start van de les
 • Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan).
 • Zelfstandig werken van de groep en verlengde instructie aan de zwakke leerlingen
 • Zelfstandig werken van de gehele groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig)
 • Afsluiting van de les (reflectie op de les met de hele groep).

4.1.1. Onze methodes

Onze methodes sluiten aan bij dit principe van instructie geven. Zij hanteren de uitgangspunten van het BHV- model. Dat betekent dat er verwerking plaatsvindt op basis van basisstof, herhalingsstof en verdieping. Niet alle kinderen maken evenveel werk. Het is namelijk onze overtuiging dat je de stof niet meer gaat doorgronden door alleen maar meer rijtjes te maken of meer zinnen te schrijven, maar door het meer en anders uitgelegd te krijgen. Het werk dat de kinderen tijdens de lessen maken is oefenstof.

Deze werkwijze - onderwijs dat is aangepast aan de onderlinge verschillen - is zichtbaar in alle groepen. In de kleutergroepen wordt dit zichtbaar in ontwikkelingsgericht werken. De verschillen in leeftijd en vaardigheid zijn er relatief groot. Ieder kind is derhalve zijn eigen uitgangspunt in zijn of haar ontwikkeling.

In alle groepen krijgen de kinderen een rapport. Bij ieder rapport kiest een kind iets uit waar het trots op is. Wij vinden het belangrijk dat een kind niet alleen kijkt naar de getalletjes die in het rapport staan, maar ook reflecteert op het eigen werk. Het is een positieve manier van terugkijken op je eigen werk. 

4.1.2. Het vervolgonderwijs

Bij het advies voor plaatsing naar het vervolgonderwijs wordt er gekeken naar de werkhouding, huiswerkhouding en de concentratie van de leerling door het schooljaar heen. Ook de schoolprestaties gedurende het jaar en de daarbij behorende resultaten worden meegenomen bij dit advies. De leerkracht ziet een leerling meerdere uren per week en kan zo een duidelijk beeld schetsen naar ouders. Dit wordt vanaf groep 6 geplaatst in de plaatsingswijzer en besproken met de ouders. Daarnaast worden ook de uitslagen van CITO-toetsen Midden vanaf groep 6 gebruikt als hulpmiddel om de keuze te maken. In februari is er een gesprek met de ouders van groep 8. Door vanaf groep 6 al deze informatie te verzamelen ontstaat er een soort film over de ontwikkeling van de leerling. Met al deze informatie in handen vindt er een adviesgesprek plaats waarna de leerlingen worden aangemeld bij het vervolgonderwijs. 

Sinds schooljaar 2016-2017 gebruiken wij de IEP Eindtoets. In schooljaar 2018-2019 is besloten deze toets definitief door te voeren. 

Wilt u meer informatie over de IEP eindtoets dan verwijzen we u naar de webiste. https://www.toets.nl/basisonderwijs

4.1.3. Project

Eenmaal per jaar werken we met alle leerlingen aan een project. Naar aanleiding hiervan volgt een kijkavond, waarop u de resultaten kunt komen bekijken op school.

4.1.4. Koningsspelen

Op één van de vrijdagen net voor de meivakantie worden traditioneel de Koningsspelen gehouden. Voor groep 1 t/m 4 worden er spelletjes georganiseerd op het schoolplein. Voor groep 5 t/m 8 wordt er een sportactiviteit gekozen. Hiermee is de jaarlijkse sportdag komen te vervallen.

4.1.5. Methodeoverzicht vakgebied

 

Vakgebied

Methode

Levensbeschouwing

 • Trefwoord

Sociaal-emotionele vorming

 • Kwink

Taalvorming, beginnende geletterdheid

 • Schatkist
 • Map Fonemisch Bewustzijn van het CPS

Aanvankelijk lezen

 • Veilig Leren Lezen Kim-versie
 
 • Estafette

Begrijpend Lezen

 • Leeslink

Taal/ spelling

 • Taal Actief

Engels

 • Groove me (groep 1 t/m 8)

Beginnende gecijferdheid

 • Schatkist
 • Map Gecijferd Bewustzijn van het CPS

Rekenen

 • De Wereld in Getallen 4

Schrijven

 • Pennenstreken

Verkeer

 • Verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland
 • Mappen Verkeerskunsten van het ROV (School op Seef)

Natuuronderwijs/ techniek

 • Natuniek

Aardrijkskunde

 • De blauwe planeet

Geschiedenis

 • Argus Clou

Bewegingsonderwijs

 • Leergang ontworpen door vakleerkracht

Studievaardigheden

 • Blits

Muziek

 • 123 Zing

Handvaardigheid en tekenen

 • Laat maar zien

4.1.6. Verkeersdiploma

De leerlingen van groep 8 doen mee aan het landelijk verkeersexamen van VVN. Het examen, zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte, wordt in april afgenomen.

4.1.7. EHBO-diploma

Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 8 lessen EHBO. De lessen worden afgesloten met een examen voor het officiële jeugd-EHBO diploma.

4.1.8. Schoolreis/Schoolkamp

Aan het begin van het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 een dag op schoolreis. Wanneer het mogelijk is  gaan de groepen 7 en 8 in diezelfde week drie dagen op kamp. In de toekomst zou het voor kunnen komen dat alleen groep 8 op schoolkamp gaat en groep 7 mee gaat op schoolreis. Dit heeft te maken met de groepsgrootte van groep 8 op dat moment. 

Voor de begeleiding van schoolreis wordt altijd eerst gekeken naar het aantal leerkrachten en stagiaires die die dag meegaan en vervolgens de ouders uit de MR en OR. Mocht er dan nog hulp nodig zijn, wordt er gekeken naar de groep ouders die daarnaast nog veel helpen binnen de school. Dit laatste gebeurt door middel van opgave en een daarop volgende loting. Wanneer u als ouder een jaar mee bent gegaan, ben u in principe voor dat jaar daarop uitgesloten van deelname.

Naar het schoolkamp gaan alleen leerkrachten mee als begeleiding.

4.1.9. Leerplicht en verlof

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen. Gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
 • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
 • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
 • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie. 

Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. (Hieronder vallen niet; lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.) Toestemming hiervoor kan worden gegeven indien het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de schoolvakanties opgenomen kan worden in verband met de aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers, zoals in de agrarische sector of horeca. Ouders dienen hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen aan de directie.  

Dit verlof mag voor maximaal tien schooldagen verleend worden. Voor een langere periode is een beslissing van de leerplichtambtenaar nodig. Elk verzoek om buitengewoon vakantieverlof betreffende de eerste twee weken van het nieuwe cursusjaar moet worden afgewezen. Alle verzoeken dienen tijdig bij de directeur schriftelijk te worden ingediend. Het is in het belang van uw kind(eren) dat zij de school zoveel mogelijk bezoeken. Afwezigheid kan de leerprestaties nadelig beïnvloeden.

4.1.10. Aanmelding en inschrijving

Bij een telefonische of mondelinge inschrijving worden de ouders/verzorgers altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek nemen we het onderwijsaanbod van onze school met u door en krijgt u een rondleiding door de school. De ouders/verzorgers mogen zelf bepalen of het kind hierbij aanwezig is.

4.1.11. Wennen voor de 4e verjaardag

Uiterlijk zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u bericht wanneer hij/zij op school verwacht wordt. Nadat uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt heeft, mag het vijf keer op school komen wennen. Met de desbetreffende leerkracht wordt hier een geschikt tijdstip voor afgesproken.

4.1.12. Nieuwe kleuters en inloop

Om 8:20 uur mogen de kleuters naar binnen. Tot de herfstvakantie mogen alle ouders mee naar binnen in het lokaal.
Na de herfstvakantie nemen alle ouders afscheid van hun kind bij de deur van het lokaal. De leerlingen van groep 3 wachten na de herfstvakantie buiten op de juf net als alle andere groepen. 

De ouders van nieuwe kleuters die komen wennen, mogen tijdens de wenperiode mee naar binnen in het lokaal. Na de wenperiode is ook voor deze ouders de bedoeling dat zij afcheid nemen van hun kind bij de deur. 

Wij gaan er vanuit dat alle kinderen die vier jaar zijn en naar school komen, zindelijk zijn. 

4.2. Praktische zaken / afspraken

4.2.1. Eten en drinken

’s Morgens eten en drinken de kinderen met elkaar voor de pauze. Een kind mag zelf wat te drinken meenemen. Als u uw kind schoolmelk wilt geven kunt u terecht bij de conciërge voor informatie of op www.schoolmelk.nl. Op de lange dagen wordt er groente of fruit gegeten als tussendoortje. Op de korte dagen volstaat een gezond tussendoortje.

De Wegwijzer kent een continurooster. Ook tussen de middag eten en drinken de kinderen met elkaar. De kinderen nemen zelf het eten en drinken mee, wat bewaard kan worden in de koelkast in de klas. Wij kiezen er als school voor dat de kinderen geen snoep mee krijgen in hun brooddoos. 

4.2.2. Fietsen

Kinderen die op de fiets naar school komen parkeren deze achter de school. Hierbij nemen ze de ingang van het hek achter de school. 

I.v.m. de ruimte en de veiligheid is het niet de bedoeling dat de kinderen fietsen op het plein. 

4.2.3. Kijkochtend

Eén keer in de zes weken wordt er een kijkochtend georganiseerd. Ieder kind kan dan werkjes/schriftjes laten zien aan geïnteresseerden. De kijkochtenden duren van 8:20 uur - 8:40 uur

4.2.4. Sinterklaasfeest

Op 5 december (of, als dit in het weekeinde valt, op de vrijdag ervoor) wordt op school een pakjesochtend gehouden. De Sint en zijn Pieten vereren onze school tot nu toe ieder jaar weer met een bezoekje. In groep 5 t/m 8 maken de kinderen van tevoren voor elkaar een surprise met een gedicht, hierbij ontvangen zij 5 euro van de ouderraad om een cadeautje van te kopen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 ontvangen een cadeautje dat tevens is gefinancieerd door de ouderraad. 

4.2.5. Trakteren

Als uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. U bent vrij in uw keuze wat u uw kind laat trakteren, maar geeft u niet meer dan één traktatie mee en in de onderbouw geen kauwgom of lolly’s. ‘Gezonde’ traktaties hebben natuurlijk de voorkeur: fruit, blokjes kaas, stukjes worst, toastjes met hartig beleg, doosjes rozijnen, enz.

4.2.6. Ziekte

Als uw kind ziek is, meldt u dit dan voor schooltijd aan ons. Wij weten graag waar de kinderen zijn. Als uw kind niet kan of mag meedoen met gymnastiek, ontvangen we graag een briefje van u. Wilt u ook een bezoekje aan de dokter of tandarts van tevoren even melden?

4.2.7. Goed doel

Als school steunen wij verschillende goede doelen. Zo proberen we aan het begin van het schooljaar geld op te halen voor het gekozen doel van Het Glazen Huis. Eén van de leerkrachten brengt dit bedrag, al dan niet met leerlingen, naar de betreffende locatie. 

Tevens houden we ieder jaar een sponsorloop/mini roparun, waarbij de opbrengst gaat naar Runningteam Korendijk. Zij nemen al een aantal jaar deel aan de jaarlijkse Roparun.

Eén keer in de twee jaar doen we mee met Actie Schoenendoos, waarbij de kinderen een schoendoos versieren en deze vullen met materiaal dat geschikt is voor kinderen die wonen in ontwikkelingslanden. Het volgende jaar dat we hier aan deelnemen is schooljaar 2019-2020.

In de loop van het schooljaar kan het voorkomen dat we nog meer aanvragen krijgen voor het ondersteunen van een goed doel. Op dat moment kijken we of het geschikt en passend is voor onze school en de tijd van het jaar. 

4.3. Schooltijden

Voor alle leerlingen gelden de volgende schooltijden:

maandag 08.30 - 14.30 uur
dinsdag 08.30 - 14.30 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
donderdag 08.30 - 14.30 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur

In groep 1/2 is er een middagpauze van 50 minuten, in de andere groepen een half uur. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 spelen onder begeleiding op verschillende momenten buiten.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen tot de herfstvakantie door hun ouders of verzorgers vanaf 10 voor half 9 naar binnen worden gebracht. De ouders mogen in de klas tot half 9 van de kinderen afscheid nemen. Dit gebeurt tot aan de herfstvakantie. Daarna nemen de ouders afscheid bij de deur van het lokaal. Ditzelfde geldt dit schooljaar ook voor de kinderen in groep 3 die in de 2/3 zitten. 

De groepen 4 t/m 8 gaan na de eerste bel op het plein in de rij staan en worden, 5 minuten voor half 9, door de juf of meester opgehaald om naar de klas te gaan. Bij de tweede bel, om half 9, beginnen de lessen. Vanaf de herfstvakantie blijven ook de groep 3 leerlingen op het plein wachten op hun juf of meester.  Bij slecht weer mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 tien minuten voor schooltijd naar binnen.

4.4. Gymrooster

Door het missen van het speellokaal is er op de maandag en vrijdag een extra gymmoment voor de kleuters. De leerkracht bepaalt of zij van dit moment gebruik maakt. Dit wordt tijdig doorgegeven aan de ouders zodat zij hun kind(eren) daar kunnen brengen.

maandag

8:30 - 9:15

 groep 1/2

dinsdag

8:30 - 9:15

  groep 3 en 4

9:15 - 10:00

  groep 5 en 6

10:00 - 10:45

  groep 7/8

woensdag

8:30 - 9:15

      groep 1/2

donderdag

11:15 -12:00

  groep 3 en 4

13:00 -13:45

  groep 5 en 6

13:45 -14:30

   groep 7/8

vrijdag

8:30 - 9:15

 groep 1/2

*Gymschoenen zijn verplicht!

4.5. Vakanties

Het actuele vakantierooster kunt u vinden op onze website, de website van CSG De Waard en op de jaarkalender die we aan het begin van het schooljaar verspreiden. 

4.6. Vrijstelling

Leerlingen moeten aan alle voor hen bestemde activiteiten deelnemen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan vrijstelling worden verleend en wordt de inspecteur hiervan op de hoogte gesteld.

4.7. Website en App

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen.
Aan deze website wordt ook een app gekoppeld, die u vanaf het begin van het schooljaar
2018-2019 kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app aan het begin van het schooljaar
downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt u ook
push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de
communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Wegwijzer’ kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.
 
De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een
klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig
is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt
automatisch de toegang.
 
De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Wanneer uw kind bij ons op school komt ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het
openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt,
dan kunt u dit aangeven. 
Wanneer u dit in de toekomst weer wilt aanpassen geeft u dit aan bij de directeur. 

5. De zorg voor kinderen

In 1994 is het Salamanca verdrag door Nederland ondertekend om, samen met veel landen in de wereld, te streven naar Passend (inclusief) onderwijs. Onderwijs waarbij geen kind het eiland af gaat (de missie van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard). Passend onderwijs is maatwerk, waarbij wordt afgestemd op de individuele verschillen van het kind. Dit vormt de basis voor het pedagogisch en didactisch handelen op CBS de Wegwijzer.

5.1. De intern begeleider

De leerkracht doet ertoe op CBS de Wegwijzer en wordt in haar handelen ondersteund door de intern begeleider. We streven ernaar de speciale hulp aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep te laten plaatsvinden. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten met het bieden van zorg in de groep en ze draagt er zorg voor dat kinderen met speciale onderwijsbehoeften de leer-aanpassingen in een doorgaande lijn aangeboden krijgen door de school heen. Alle acties die hiervoor nodig zijn, zoals: contacten met externen (bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk en het samenwerkingsverband); groeps- en leerlingbespreking; evaluatie van product en proces; opstellen van begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief, horen bij de werkzaamheden van de intern begeleider. De intern begeleider, Anita Yntema, is wekelijks op dinsdag en om de week op donderdag aanwezig. 

5.2. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op school

Vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen, volgen wij hen in hun ontwikkeling.

In de groepen 1 en 2 gebeurt dit door observaties, het volgen van de Leerlijnen Motoriek, Spel, Taal, Rekenen, Sociaal-emotioneel en Engels en het afnemen van taal- en rekentoetsen. Op taalgebied zijn we alert op het op tijd ontdekken van signalen op het gebied van eventuele dyslexie, zodat we op tijd kunnen starten met het programma BOUW!. Dit programma streeft ernaar preventief leesproblemen in het verdere leesonderwijs te voorkomen.

Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door afname van methodetoetsen en de halfjaarlijkse CITO toets (een landelijke toets). Van deze laatste toets kunnen we de resultaten vergelijken met leeftijdgenoten in Nederland. De toetsen hebben betrekking op de onderdelen: lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen. Deze toetsen spelen ook een rol bij het advies en schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. Tevens vinden er regelmatig kindgesprekken met een leerling plaats.

5.3. Organisatie van de leerlingenzorg

Binnen de groep vindt een groot gedeelte van de leerlingenzorg plaats, zoals:

 • afname van signaleringstoetsen
 • registratie van ontwikkelingen en resultaten
 • uitvoering van het groepsplan door de leerkracht
 • leerlingen met een begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief worden door de leerkracht begeleid en het plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd.

Voor dit alles is goed klassenmanagement en zelfstandig werken een voorwaarde om te komen tot individuele begeleiding en uitvoering van de groepsplannen binnen de groep. Het afnemen van individuele toetsen, zoals een diagnostische toets, wordt buiten de groep door de intern begeleider gedaan.

De leerkrachten houden de leerlingen dagelijks in de gaten en opvallende zaken worden besproken met de intern begeleider en de ouders van de leerling. Van gevoerde overleggen en gesprekken wordt een verslag gemaakt, wat in het (digitale) dossier van de leerling wordt bewaard.

5.4. Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

5.5. Communicatie met ouders

Bij ons op school vinden we het belangrijk om de communicatie helder en transparant te houden. Het is belangrijk dat er tussen de ouders en school een goede samenwerking is, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

Hiervoor hebben we op CBS de Wegwijzer de volgende contactmomenten:

 • Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt er voorlichting gegeven over het werken in de groep en de leerlingenzorg.
 • Aan het begin van schooljaar houden we een “omkeergesprek”. Bij dit gesprek geven de ouders aan wat zij in het komende schooljaar voor hun kind(eren) verwachten. Wat is voor de leerkrachten belangrijk om te weten. Op deze manier proberen wij samen met u de beste aanpak voor uw kind te creëren.
 • Rond de maand november vindt er een eerste gesprek plaats met u als ouder en de leerkracht. Vanaf groep 6 kan het kind op initiatief van de leerkracht of ouders bij het 10-minutengesprek aanwezig zijn.
 • Twee keer per jaar krijgen de ouders en de leerling een rapport met de vorderingen van de leerling. Het eerste rapport krijgt het kind in januari/februari en het tweede rapport aan het einde van het schooljaar.
 • Ook na het rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van de leerling. 
 • Aan het einde van het schooljaar vindt er een oudergesprek plaats als de leerkracht of de ouders dit wenselijk vinden. Eventueel schuift de intern begeleider bij het gesprek aan.

Daarnaast vinden we de volgende punten van belang:

 • In een zo vroeg mogelijk stadium is er mondeling contact met de ouders over gesignaleerde problemen.
 • Ouders informeren wanneer de leerkracht diagnostisch onderzoek doet bij een leerling.
 • In overleg met ouders inzetten van externe deskundigheid.
 • Ouders actief betrekken bij speciale leerlingbegeleiding.

Bovenstaande kunnen we samenvatten als een onderdeel van  “Ouderbetrokkenheid 3.0”.

 

5.6. Passend onderwijs

Als school zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04 (SWV PPOHW 28.04). Het streven is om elk kind passend onderwijs dicht bij huis te bieden. Dit lukt echter niet altijd, want de basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.

 • Onder basisondersteuning vallen o.a. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Bij extra ondersteuning wordt gedacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die weergegeven worden in de verschillende arrangementen zoals:
 • ADHD/ADD
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid
 • Lichamelijke beperking
 • ESM-slechthorendheid
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Verstandelijke beperking
 • Syndroom van Down
 • NLD
 • ODD

Wanneer deze ondersteuning ontoereikend is, volgen wij het Ondersteuningsplan deel 2 hoofdstuk 5 bij handelingsbezorgdheid bij aanmelding van een leerling en hoofdstuk 6 bij handelingsverlegenheid. In beide gevallen wordt de Ondersteuningscommissie erbij betrokken.

5.6.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden
van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.

De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

5.6.2. Passend onderwijs op CBS De Wegwijzer

Het School Ondersteuning Profiel (SOP) van de christelijke basisschool De Wegwijzer te Piershil, geeft weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De ondersteuning die de school op dit moment kan bieden beschrijven we op twee niveaus, het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.04 waar wij toebehoren heeft voor al haar scholen vastgesteld wat het niveau van basisondersteuning moet zijn.
Onder de basisondersteuning vallen o.a. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Binnen onze school bieden we naast de hierboven beschreven basisondersteuning ook een aantal extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Deze extra mogelijkheden beschrijven we aan de hand van arrangementen.


Overzicht van de arrangementen:
• ADHD
• Dyslexie
• Dyscalculie
• Hoogbegaafdheid
• Lichamelijke beperking
• ESM- slechthorendheid
• Problemen met de fijne motoriek
• Verstandelijke beperking
• Syndroom van Down
• NLD
• ODD


Bij aanmelding van een kind met specifieke onderwijsbehoeften, wordt er samen met de ouders gekeken naar wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van De Wegwijzer m.b.t. het geven van goed onderwijs aan het betreffende kind. Op aanvraag bij de intern begeleider en/ of directeur kunt u het SOP van De Wegwijzer inzien.

5.7. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met een leerling niet goed gaat op school. Dit kunt u als ouders merken aan de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Het kan gaan om:

 1. problemen met de leerstof (deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind),
 2. de begeleiding door de leerkracht (de instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind),
 3. het welbevinden van de leerling (uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes)
 4. het gedrag van de leerling (Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid).

Tijdens het zorgtraject worden de volgende stappen genomen op de volgende niveaus:

 • Niveau van de leerkracht - de leerkracht gaat met u in gesprek om in overleg en samen met ouders te proberen het probleem of problemen te verhelpen.
 • Niveau van de intern begeleider - wanneer het onvoldoende lukt om het probleem te verhelpen, gaat de intern begeleider samen met ouders en de leerkracht aan de slag. Hiervan wordt een verslag gemaakt en gedeeld met de betreffende personen.
 • Niveau van de extern begeleider - wanneer de voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat, gaat een extern begeleider in overleg aan de slag. Dit kunnen de volgende personen zijn:
  • een aan school verbonden orthopedagoog,
  • een expert op het gebied van hoogbegaafdheid,
  • een schoolmaatschappelijk werker - dit wanneer het probleem ook met de thuissituatie te maken heeft.

De extern begeleider gaat met de leerkracht aan de slag en ook hiervan wordt een verslag gemaakt.

 • Niveau van de ondersteuningscommissie - wanneer de interventies niet geleid hebben tot het gewenste resultaat wordt de leerling aangemeld bij de Ondersteuningscommissie. Deze commissie gaat in gesprek met leerkracht, intern begeleider, leerling en ouders. Hieruit kunnen de volgende adviezen komen:
  • een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen,
  • plaatsing van de leerling op een andere basisschool.
  • plaatsing van de leerling op een speciale basisschool in Oud-Beijerland,
  • plaatsing van de leerling op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of de intern begeleider van de school. Is er in uw beleving als ouder onvoldoende duidelijkheid, dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

M.L. Strootman

Maseratilaan 14

3261 NA  Oud-Beijerland

tel: 0186 - 62 14 61

r.strootman@csgdewaard.nl

 M.P. den Hartog

 Biezenvijver 5

 3297 GK  Puttershoek

  tel: 078 - 62 95 994

denhartog@acishw.nl

 

 

 

5.8. Leerlingen met specifieke behoeften

Een leerling kan een groep doubleren (blijven zitten) of een groep overslaan (versnellen). Dit gebeurt pas na uitvoerig overleg met alle betrokkenen. De school heeft hierbij de eindbeslissing. Een leerling die een jaar overdoet, wordt ondersteund met behulp van een begeleidingsplan. Een doublure vindt alleen plaats wanneer mag worden verwacht dat het jaar daarop voldoende vorderingen worden gemaakt voor de overgang naar de volgende groep.

In het Ondersteuningsplan van de school is de leerlingenzorg uitgebreid beschreven.

5.8.1. De Plusklas

Begaafde leerlingen, leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere leerstof en verrijking kunnen in overleg met de intern begeleider en de HB-coördinator, meedoen aan de plusklas. Hier worden projecten, materialen en leerstof aangeboden op hun niveau.

In de groep hebben deze leerlingen een plusmap. Hierin zitten uitdagende en leerzame opdrachten vanuit verschillende vakdisciplines en methodes. Daarnaast worden deze kinderen ook doorgetoets, zodat zij bij een de vakken waar ze op voor lopen een schaduwrooster kunnen hanteren. Dit houdt in dat de kinderen minder meedoen met de reguliere lessen en meer bezig zijn met werk op een voor hen uitdagend niveau. Daarbij heeft de leerkracht iedere dag een moment met deze leerlingen om te zien of ze ergens vastlopen of vragen hebben over het werk waar ze mee bezig zijn.

Dit alles wordt begeleid door Karin Los. Zij zorgt voor de inhoud van de mappen en is leidt de plusklas.
De plusklas is voor de leelringen van groep 5 t/m 8. Vanaf het tweede half jaar stromen ook de leerlingen van groep 4 in. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal juf Alexandra Weeda om de week momenten inplannen om plusmomenten te creeëren voor de groepen 1 t/m 3.

Wanneer bovenstaande niet voldoende blijkt te zijn kan een leerling in aanmerking komen, kan hij/zij voor een dagdeel in de week naar een Kangoeroegroep. Dit is een groep die zich speciaal richt op leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Deze groep bevindt zich op een andere school van de stichting. De Knagoeroegroep is er voor kinderen vanaf groep 5. 

5.9. De Kangoeroeklas

“Met sprongen vooruit!”

Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling: Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden: Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

5.10. Overgang naar het voortgezet onderwijs

Vanaf groep 6 starten we met het richting geven naar het voortgezet onderwijs. We proberen zo zorgvuldig mogelijk het juiste niveau voor de leerlingen te bepalen. Hiervoor hebben we het volgende tijdpad opgesteld:

 • In februari wordt in groep 6 door de leerkracht de plaatsingswijzer ingevuld op basis van de 4 hoofdvakken: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Deze plaatsingswijzer wordt met de ouders kort besproken en uitgelegd.
 • In februari wordt in groep 7 de plaatsingswijzer voor de tweede keer ingevuld en er wordt dan gesproken over een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs (VO). Dit voorlopige advies is door de leerkracht in overleg met de intern begeleider opgesteld.
 • In juni bekijkt de leerkracht van groep 7 aan de hand van de eindtoetsen groep 7 of deze resultaten kloppen met het voorlopige advies. Bij grote afwijkingen wordt contact met u als ouder(s) gezocht. Tevens worden er gesprekken gevoerd, wanneer we het belangrijk vinden dat uw kind in het VO leerwegondersteuning(LWOO) krijgt. Voor 1 oktober moeten deze leerlingen voor het LWOO-onderzoek worden aangemeld.
 • In oktober en november zijn er informatieavonden en/of open dagen over het VO. Georganiseerd door de verschillende VO-scholen.
 • In november worden de leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO onderzocht. In december of januari vinden er gesprekken plaats naar aanleiding van de uitslag met u als ouder(s).
 • In februari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Voor 1 maart moeten de leerlingen met een LWOO-advies door hun ouder(s) worden aangemeld bij de betreffende VO-school. Voor 1 april moeten de leerlingen door hun ouder(s) worden aangemeld bij het VO.

5.11. Samenwerking met andere instellingen

Als school staan we niet alleen en we hebben dan ook regelmatig contact met verschillende instellingen over de begeleiding van leerlingen. Hierbij kunt u denken aan:

 • De schoolarts. (afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD te Spijkenisse). De leerlingen van groep 2 en 7 krijgen een uitgebreid onderzoek door de schoolarts. Na het periodiek onderzoek bespreekt de schoolarts of verpleegkundige die gegevens van uw kind met de leerkracht en/of intern begeleider, die belangrijk zijn voor het functioneren op school.
 • Schoolmaatschappelijk werk(SMW). In overleg met de intern begeleider kan hiervan gebruik worden gemaakt. SMW is er voor adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing naar andere instanties.
 • Logopedie
 • Jeugdteam Hoeksche Waard
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Oud-Beijerland
 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • Psycholoog of orthopedagoog van verschillende instellingen
 • Leerplichtambtenaar
 • Huisarts

5.11.1. GGD

Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078 - 770 85 00


In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er drie keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd.
De leerlingen van groep 1 krijgen een screeningonderzoek van het gehoor en het gezichtsvermogen. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2.
U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te
vullen. In groep 7 komt de assistente op school om uw kind te meten en te wegen. U wordt voorafgaande aan het onderzoek gevraagd een lijst in te vullen.
Op de vragenlijst kunt u invullen of u behoefte heeft aan een gesprek met de jeugdarts. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Er wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke toestand van uw kind; er worden ook vragen gesteld over onder andere eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig
zijn.

Adres
Nevenvestiging GGD Zuidhollandse Eilanden
Vriesstraat 2
3261 PC Oud-Beijerland

6. De ouders

6.1. Betrokkenheid van ouders

Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de kinderen. Vanuit de wederzijdse betrokkenheid vragen wij (en ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad) regelmatig hulp aan ouders. Wij rekenen graag op uw medewerking bij de diverse activiteiten op onze school. De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van het team/directeur.

6.2. Informatievoorziening

Vrijwel iedere week verschijnt er een digitale weekbrief met allerlei informatie over de school, bestemd voor de ouders.
Aan het begin van het jaar krijgt u een jaarkalender waarop alle activiteiten en vakanties van het schooljaar staan vermeld. Vanaf school 2019-2020 organiseren we een informatieochtend. De kinderen vertellen de ouders dan over de methodes die ze gebruiken. In diezelfde week is er in de avond een informatiemarkt. Ouders kunnen zich dan inschrijven bij leerkrachten die hen meer informatie geeft over een onderwerp waarin ze geïnteresserd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de plusklas, het werken met leerlingborden, hoe werkt leerKRACHT in de school enz. 

Op onze website kunt u terecht voor actuele informatie omtrent de groepen. 

6.3. Ouderraad

De Wegwijzer heeft een actieve en enthousiaste ouderraad. In samenwerking met het team organiseert de ouderraad diverse activiteiten in en om de school. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de paaslunch, maar ook bij de organisatie van het jaarlijkse schoolreis of het inplannen van de schoolfotograaf gebeurt met behulp van de ouderraad. 
De ouderbijdrage die u voor uw kind betaalt, bedraagt tussen de € 25,- en € 30,- per schooljaar. Met deze bijdrage, die in principe vrijwillig is, worden allerlei activiteiten binnen de school gefinancierd. Daarbij zijn er ook nog kosten voor het jaarlijkse schoolreis. Ook deze liggen rond de € 25,- á € 30,-.
Aan ouders van kinderen met een voedselallergie vraagt de ouderraad zelf voor eten en/ of drinken te zorgen bij feesten en evenementen. De ouderbijdrage voor deze kinderen bedraagt 2,50 euro minder. U ontvangt voor de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar een verzoek tot betaling. Voor alle duidelijkheid: de ouderbijdrage staat los van de inschrijving en toelating van uw kind.

6.4. Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet verplicht gesteld. De MR betuigt instemming met onderwerpen die met het beleid en de schoolorganisatie te maken hebben. De MR kan ook ongevraagd adviezen uitbrengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Door actief te zijn in de MR kunnen ouders positieve invloed uitoefenen over de gang van zaken in school.
Zie voor een uitgebreide beschrijving het MR-reglement. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door ouders en de teamgeleding door het team. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

6.5. Klachten

Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Als u een opmerking of een klacht kwijt wilt, kunt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind wenden. Mocht u er na meerdere pogingen niet uikomen dan kunt u vervolgens om een gesprek met de directeur van de school vragen.

Mocht de hierboven beschreven wijze niet passend zijn of wanneer u het idee heeft met uw vraag/klacht niet terecht te kunnen bij één van de bovengenoemde personen, kunt u terecht bij onze collega Karin Los. Zij is onze vertrouwenspersoon.

In overleg met de directeur van de school kan er eventueel ook een gesprek met een lid van het managementteam van Christelijke Scholengroep De Waard plaatsvinden. Tevens is er een vertrouwenspersoon op stichtingsniveau, de heer A. Berger.

6.6. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de school.

6.7. Verwijderingprocedure

Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen.


In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan
“Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en is na te zien op de website van CSG De Waard. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur.

7. Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs

7.1. Methodes

Het onderwijs op CBS De Wegwijzer is gebaseerd op de referentieniveaus en kerndoelen opgesteld door het ministerie van OC&W. Wij gebruiken in alle groepen methodes, die voldoen aan de gestelde referentieniveaus en doelen. In groep 1 en 2 worden allerlei activiteiten georganiseerd, gericht op beginnende geletterdheid, voorbereidend rekenen, schrijven en sociale vorming. Daarvoor worden de methodes Schatkist, Schrijfvaardig én de mappen Fonemisch bewustzijn en Gecijferdheid bewustzijn van het CPS gebruikt.
De manier waarop de lesactiviteiten worden aangeboden sluit aan bij de spontane ontwikkeling van de kinderen.
Vanaf groep 3 zijn de methodes gericht op het leren lezen, rekenen en schrijven, maar ook op wereldoriëntatie, sociale vorming, creatieve vorming, enzovoort.

7.2. Nieuwe methodes

In 2019-2020 gaan we onderzoek doen naar een nieuwe rekenmethode. 

In groep 1 t/m 4 wordt vanaf 2019-2020 de online methode 'Groove Me' voor Engels ingevoerd net zoals bij de groepen 5 t/m 8.

 

7.2.1. ICT

Vanaf groep 1 worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het gebruik van chromebooks. In groep 1/2 wordt er gewerkt met de oefensoftware van de methode Schatkist.
In groep 3 met de oefensoftware van de methode Veilig Leren Lezen KIM-versie en voor rekenen het programma van Wereld in Getallen. Vanaf groep 3 wordt er geoefend met verschillende programma's voor de verschillende vakgebieden.

in schooljaar 2019-2020 starten we in de groep 4/5 met een pilot van Snappet. Met Snappet worden de antwoorden bij taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen, digitaal verwerkt. Hierdoor hebben de leerkrachten goed in beeld welke leerstof iedere leerling al beheerst en op welke leerstof nog meer uitleg nodig is.

Betekent dit dat de kinderen niet meer in schriften werken? Nee, de kinderen moeten de berekeningen van reken nog steeds in een schrift schrijven. Stelopdrachten voor taal worden nog steeds in een schrift gemaakt en ook de verbeterwoorden bij spelling worden door de leerlingen genoteerd in een schrift.

Wij geloven niet in een volledige digitale leeromgeving, maar vinden dat er een balans moet zijn tussen digitale verwerking en de verwerking in een schrift. Aan het einde van dit schooljaar wordt bekeken of Snappet past binnen ons onderwijs en of andere groepen er ook mee gaan werken. 

 

7.2.2. Engels

Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden er Engelse lessen gegeven. Hiervoor gebruiken we vanaf 2017 de online methode 'Groove Me' voor de groepen 5 t/m 8. Van 2019 wordt deze methode ook gebruikt voor de groepen 1 t/m 4.

Groove Me leert kinderen de Engelse taal door gebruik te maken van muziek. Tijdens de lessen wordt er zoveel mogelijk Engels gesproken al dan niet door een native speaker vanuit de methode. In groep 1 t/m 4 ligt de nadruk vooral op de mondelingen vaardigheden, in groep 5 t/m 8 komen daar ook het schrijven en lezen bij.

Er is voor een schoolbrede invulling van het vak Engels gekozen om kinderen een betere voorbereiding te geven op het voortgezet onderwijs (steeds meer VO- scholen bieden tweetalig onderwijs aan) en de internationale maatschappij.

7.3. Scholing van leerkrachten

Vanaf schooljaar 2018-2019 nemen we deel aan het programma van stichting leerKRACHT. 

Wat is het effect van leerKRACHT?

 • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
 • Leerlingen voelen zich meer betrokken en hebben meer leerplezier
 • Het onderwijs op school wordt beter

De visie van leerKRACHT is 'Samen iedere dag een beetje beter' en daar nemen we graag de kinderen en ouders in mee.

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen ook de leerlingborden ingevoerd worden in de groepen, zodat iedere groep voor zich zelf groepsdoelen kan bepalen en de daarbij behoorden actie bij kan verzinnen. 

Daarnaast kunnen de leerkrachten, wanneer daar behoefte aan is, deelnemen aan het cursusaanbod dat aangeboden wordt vanuit het SamwenWerkingsVerband (SWV).

7.3.1. Studenten in de school

Binnen CSG De Waard worden op de scholen studenten geplaatst en begeleid. Er zijn studenten die voor groepsleerkracht, voor onderwijsassistent en voor klassenassistent
studeren. Pabo studenten worden begeleid volgens het Opleidingsplan Opleiden in de School.
De Pabo opleiding en de school zien elkaar als natuurlijke partners bij het opleiden van studenten. Per school is er een schoolopleider aanwezig, die naast de praktijkbegeleider de studenten extra bezoekt en de contacten coördineert. Wij zijn van mening dat we op deze manier onze toekomstige collega’s een goede praktijkervaring bieden en vinden dit belangrijk om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs in de toekomst.

8. Resultaten

8.1. Uitstroom

In het afgelopen jaar zijn de leerlingen van groep 8 naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs gegaan:

 • CSG Willem van Oranje te Oud-Beijerland
 • Hoeksch Lyceum te Oud-Beijerland
 • Actief College te Oud-Beijerland
 • Wellantcollege te Klaaswaal
 • Calvijn Zuidergymnasium te Rotterdam
 • Penta College Scala Molenwatering te Spijkenisse
 • Wartburg College Sweaf te Rotterdam

Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen, zo ook voor de IEP Eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE.
Onze score op de IEP eindtoets is (gecorrigeerd) 87,1. Hiermee scoren we boven het landelijk gemiddelde en het inspectieniveau. 

8.2. Verwijzingsprocedure

Het afgelopen schooljaar zijn er geen leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs.

8.3. Resultaten

Er zijn vele manieren om naar de resultaten van de kinderen te kijken. Observatielijsten, de CITO-scores, de methodegebonden toetsen en de mate waarin de kinderen gegroeid zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
We streven ernaar, dat wij de kinderen zo volgen en begeleiden, dat de verschillende toetsen, testen en observaties een bevestiging zijn van de bevindingen en het verwachtingspatroon van de leerkracht.
Schoolresultaten vloeien niet alleen voort uit het leren en de gevolgde werkwijze, maar worden mede bepaald door de mogelijkheden van elk kind en in hoeverre hij/zij zich daar prettig bij voelt. We maken ons sterk om een maximum resultaat te halen, om datgene aan de kinderen te leren wat binnen de mogelijkheden van hun capaciteiten ligt, waarbij we het welzijn en welbevinden van de kinderen nooit uit het oog mogen verliezen.

9. Personalia

9.1. Schooladres

SCHOOLADRES:


CBS De Wegwijzer
Kon. Wilhelminastraat 7
3265 BH Piershil


Tel.: 0186 - 692 572


wegwijzer@csgdewaard.nl
https://dewegwijzer.csgdewaard.nl

9.2. Personeel

PERSONEEL:


Directeur
• Mw. L. Kind-Heistek (Linda)
l.kind@csgdewaard.nl

Intern begeleider
• Mw. A. Yntema (Anita)
a.yntema@csgdewaard.nl

 

Groep 1/2

• Mw. A. van Dam (Aria)
a.vandam@csgdewaard.nl


Groep 2/3

• Mw. H. Meeldijk (Helma)
h.meeldijk@csgdewaard.nl

• Mw. E. Verbaas - den Braber (Evi)
e.verbaas@csgdewaard.nl


Groep 4/5

• Mw. A. Weeda-Borst (Alexandra)
a.weeda@csgdewaard.nl

• Mw. M. Boekhoud (Marleen)
m.boekhoud@csgdewaard.nl


Groep 6

• Mw. L. van Houwelingen (Linda)
l.vanhouwelingen@csgdewaard.nl

• Mw. K. Los (Karin)
k.los@csgdewaard.nl


Groep 7/8

• Mw. S. Buijs (Silvana)
s.buijs@csgdewaard.nl

• Mw. L. van Bommel (Leonie)
l.vanbommel@csgdewaard.nl

 

Plusklas

• Mw. K. Los (Karin)
k.los@csgdewaard.nl


Conciërge

• Mw. A. Blaak (Anita)
a.blaak@csgdewaard.nl

 

Administratief medewerkster

• Mw. W. Bil (Wilma)
w.bil@csgdewaard.nl

9.3. Ouderraad

Contactpersoon
• Mw. M. Dekker-Gijlstra (Mirjam)
or.wegwijzer@csgdewaard.nl

• Mw. P. Vermeulen - van den Bergh (Patricia)
or.wegwijzer@csgdewaard.nl

Penningmeester
• Dhr. R. Koenis (Richard)
penning.or.wegwijzer@csgdewaard.nl

9.4. Medezeggenschapsraad

• Dhr. J. Mourits (Johan, oudergeleding)
mr.wegwijzer@csgdewaard.nl

• Mw. B. Bedeaux (Bernadette, oudergeleding)
mr.wegwijzer@csgdewaard.nl


• Mw. E. Verbaas - den Braber (Evi, leerkrachtgeleding)
e.verbaas@csgdewaard.nl


• Mw. S. Buijs (Silvana, leerkrachtgeleding)
s. buijs@csgdewaard.nl

9.5. Bank

School
• Rabobank IBANnr.: NL64RABO0160207886
t.n.v. CSG De Waard inzake De Wegwijzer

9.6. Schoolbestuur

SCHOOLBESTUUR
Stichting Christelijke Scholengroep De Waard
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 621 461
e-mail: bestuur@csgdewaard.nl