fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2022-2023

1. Voorwoord CBS De Wegwijzer

De basisschool… een stukje van je leven

Op dit moment bekijkt u onze schoolgids 2022-2023. Alle overige informatie die verder voor u van belang is, zoals roosters, activiteiten, data en contactpersonen wordt op de schoolwebsite https://dewegwijzer.csgdewaard.nl geplaatst.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met grote zorgvuldigheid.

Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. De schoolgids kan helpen bij het bewust kiezen van een basisschool voor uw kind(eren). Tevens nodigen wij u van harte uit om ook in persoon met ons kennis te maken. Tijdens een rondleiding krijgt u nadere toelichting op wat in deze gids staat beschreven.

Deze gids is bedoeld voor ouders, die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

In deze schoolgids staat informatie over onze identiteit, de manier waarop wij onderwijs geven en waaruit de zorg voor de kinderen bestaat. Tevens welke activiteiten er plaatsvinden op school, hoe de contacten met u kunnen verlopen, de samenstelling van het schoolteam, de resultaten van ons onderwijs en nog veel meer.

 

Namens het team van De Wegwijzer,

Linda Kind-Heistek, directeur

2. Christelijke scholengroep De Waard

2.1. Bestuur en richting

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid
moet zijn tussen bestuur en toezicht. Met het schrijven van deze schoolgids heeft de heer E. Tuk laten weten zijn rol als voorzitter van Collega van Bestuur neer te leggen. In de maanden die voor ons liggen wordt gezocht naar een interim bestuurder en uiteindelijk naar een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

2.2. Visiedocument

2.2.1. Inleiding

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren. De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

2.2.2. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is.

2.2.3. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen,ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting.

2.2.4. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

2.2.5. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:


“Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs”

2.2.6. Tenslotte

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.

2.3. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

2.4. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de:

Maseratilaan 14

3261 NA Oud-Beijerland

tel. 0186-621461

e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

2.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

2.6. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

Tevens is CSG De Waard ook te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard)

 

 

3. Waar De Wegwijzer voor staat

3.1. Onze identiteit

De Wegwijzer is een open christelijke school. Dat wil zeggen, dat iedereen welkom is bij ons op school, ook kinderen uit niet kerkelijk gebonden gezinnen. Het spreekt voor zich dat we wel van iedereen vragen respect te hebben voor onze christelijke uitgangspunten en deze te respecteren. Alle kinderen worden geacht aan alle activiteiten, die de school op grond van haar identiteit ontplooit, mee te doen. Wij denken hierbij aan het godsdienstonderwijs, het gebed aan het begin en het einde van de dag, het zingen van christelijke liederen en de vieringen van christelijke feesten.

Christen zijn, het geloven in God, uit zich in een levenshouding. Vanuit die levenshouding  wordt geprobeerd op school een veilige sfeer te scheppen, waarin wordt opgekomen voor elkaar en waarbij in de omgang met elkaar, naastenliefde en respect voor de ander en zijn mening tot uiting komen.

Daarnaast wordt de identiteit van de school bepaald door de volgende waarden:

 • Acceptatie: Ieder mens is anders, iedereen mag zijn wie hij is.
 • Respect: Ieder mens is vrij zijn eigen keuzes te maken.
 • Luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven en je invoelen in de ander, zodat je echt kunt horen wat een ander zegt.
 • Veiligheid: De ruimte hebben om jezelf op jouw manier te ontwikkelen, op elk gebied.
 • Verantwoordelijkheid: Van jongs af aan je eigen keuzes maken en die verantwoorden.
 • Het bevorderen van zelfvertrouwen door gericht te zijn op succeservaringen.
 • Blijk geven van positieve verwachtingen.
 • Duidelijke regels en structuur geven het kader aan waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. Ieder kind moet met plezier naar school kunnen gaan.

3.2. Visie van De Wegwijzer

CBS De Wegwijzer biedt vanuit een open christelijke levenshouding kinderen een veilige, rijke, uitdagende en kwalitatief goede leeromgeving. Ons doel is het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor elk kind, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied. Ons uitgangspunt is dat elk kind uniek en bijzonder is. Wij houden rekening met individuele verschillen. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele kinderen, waardoor ze zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en talenten. Daarnaast hechten we groot belang aan het stimuleren en aanleren van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, samenwerken, zelfstandig werken, zorg en respect voor de ander en de omgeving en tolerantie. De sfeer op De Wegwijzer is open en veilig.

3.2.1. Visie op het onderwijs

Het is onze overtuiging, dat ieder mens een unieke samenstelling van talenten met zich meedraagt en dat iedereen kwaliteiten heeft gekregen om die talenten te ontwikkelen. Dat verschil in talenten, competenties en capaciteiten maakt dat een school, in onze beleving, niet slechts op één manier kan en mag lesgeven. Een leerkracht zal, voor wie dat nodig heeft, moeten zoeken naar welke strategieën het beste werken voor een kind en hem onderwijzen op een manier die aansluit bij het kind.

Deze visie komt tot uiting in onze manier van instructie geven, ons onderwijsaanbod en in ons systeem van zelfstandig werken.

Onze visie op kinderen en het onderwijs betekent ook dat we willen dat kinderen zichzelf waardevol en competent voelen. Een kind moet elke dag naar huis kunnen gaan met het gevoel;”Ik heb het goed gedaan vandaag.” Daarom geven we instructie op verschillende niveaus, verwerken we op verschillende niveaus, zetten we geen rode strepen in het schrift, sluiten we aan bij wat een kind kan en hebben we positieve verwachtingen.

3.3. Missie van De Wegwijzer

De Wegwijzer: De weg naar een waardevolle toekomst

3.4. Werkwijze van het team met betrekking tot de visie

Om onze visie te kunnen verwezenlijken functioneert en opereert De Wegwijzer als een lerende organisatie. Dit blijkt uit het gegeven dat collega’s nauw samenwerken. Ze gaan regelmatig kijken bij een collega in de klas. Zo leren ze van elkaar en ontstaat er één doorgaande lijn in de school. Met een mooi woord wordt dit peer review genoemd. Daarnaast werken wij met de methode leerKRACHT om samen iedere dag een stukje beter te worden in ons onderwijs. 

De leerkrachten op De Wegwijzer maken werk van hun vakmanschap en denken samen na over wat belangrijk is voor de kinderen en de school. Op De Wegwijzer stap je niet aparte klassen binnen, maar één school. De Wegwijzer heeft een goed kwaliteitssysteem. We volgen een jaarplanning waarin specifieke doelen voor het lopende schooljaar worden omschreven. De doelen die we onszelf stellen leiden we af uit de evaluatie van de vorige jaarplanning, de meerjarenplanning, de tevredenheidsenquêtes, het meest recente inspectierapport en onze zelfevaluaties.

We houden dus niet alleen de vorderingen van de kinderen bij, maar evalueren enkele malen per jaar ook ons eigen handelen. Naar aanleiding daarvan stellen we plannen bij of op.

3.5. In het bijzonder geldt...

Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met z’n allen. Het werken in en het samenwerken met De Wegwijzer, staat in het teken van respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), cognitief (ik en het leren), motorisch (ik en bewegen) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig, zelfbewust en positief kritisch denkend mens.

Daarom wordt er gewerkt met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven, want leerlingen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding.

3.6. leerKRACHT

Vanaf schooljaar 2018-2019 nemen we deel aan het programma van stichting leerKRACHT. 

Wat is het effect van leerKRACHT?

 • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
 • Leerlingen voelen zich meer betrokken en hebben meer leerplezier
 • Het onderwijs op school wordt beter

De visie van leerKRACHT is 'Samen iedere dag een beetje beter' en daar nemen we graag de kinderen en ouders in mee.

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn ook de leerlingborden ingevoerd in de groepen, zodat iedere groep voor zichzelf groepsdoelen kan bepalen en de daarbij behoorden actie bij kan verzinnen. 

Daarnaast kunnen de leerkrachten, wanneer daar behoefte aan is, deelnemen aan het cursusaanbod dat aangeboden wordt vanuit het SamenWerkingsVerband (SWV).

4. De organisatie van onze school

4.1. Nieuwe leerlingen

Bij een telefonische of mondelinge inschrijving worden de ouders/verzorgers altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf ochtenden op school komen wennen.
Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatiemap met praktische informatie. In diezelfde periode wordt u ook benaderd door de aankomende leerkracht van uw kind. Zij maakt dan een afspraak met u over de wendagen.

Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte
 • De groepssamenstelling
 • De omvang van de extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep

Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in overleg een dag of een dagdeel komen meedraaien.

4.2. Groeps- en taakverdeling

Er zijn 8 leerkrachten en 2 onderwijsassisten werkzaam op De Wegwijzer. Hiervan werkt het merendeel parttime. In de meeste groepen werken daarom twee leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u het best eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door een afspraak met de leerkracht te maken of een email te sturen.


Alle leerkrachten hebben, naast lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn: ICT-coördinatie, MR-lidmaatschap, preventiemedewerker, lid van een commissie voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het organiseren van allerlei activiteiten met ouders uit de Ouderraad, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerfeest.

4.3. Aantal groepen en interne organisatie

De Wegwijzer werkt met jaargroepen. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelde stof aangeboden krijgen. Doordat de meeste jaargroepen te weinig leerlingen hebben om een enkele groep te maken, werken wij met combinatiegroepen. Onze school telt ongeveer 110 leeringen verdeeld over 5 groepen: 

 • groep 1/2
 • groep 3 
 • groep 4/5
 • groep 5/6
 • groep 7/8

Wij werken met een zogenaamd jaarklassensysteem en gebruiken daarbij het EDI-model. Dit staat voor Expliciete, Directe, Instructie. Bij dit model is de les in verschillende onderdelen opgebouwd. Deze opbouw ziet er als volgt uit:

 • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
 • Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
 • De 3 fasen van instructie:
  • Onderwijzen van het concept.
  • Onderwijzen van de vaardigheid.
  • Belang van de les.
 • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 
 • Zelfstandige verwerking.
 • Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

4.4. Lesuren en Schooltijden

De overheid heeft voor de basisschool het minimum aantal lesuren vastgesteld op 7520 uur in 8 jaar. Op De Wegwijzer krijgt elke groep 940 uur les per schooljaar. Wij werken voor alle leerlingen met drie lange dagen en drie korte dagen.

Voor alle leerlingen gelden de volgende schooltijden:

maandag 08.30 - 14.30 uur
dinsdag 08.30 - 14.30 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
donderdag 08.30 - 14.30 uur
vrijdag 08.30 - 12.30 uur

 

Op de lange dagen hebben wij een continuerooster. In groep 1/2 is er een middagpauze van 50 minuten, in de andere groepen een half uur. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 spelen onder begeleiding op verschillende momenten buiten.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen tot de herfstvakantie door hun ouders of verzorgers vanaf 8:20 uur naar binnen worden gebracht. De ouders mogen in de klas tot 8:30 uur van de kinderen afscheid nemen. Dit gebeurt tot aan de herfstvakantie. Daarna nemen de ouders afscheid bij de deur van het lokaal. Ditzelfde geldt dit schooljaar ook voor de kinderen in groep 3 die in de 2/3 zitten. 

Sinds de lockdowns en de aanwezigheid van verspreiding op corona houden wij een inloopbeleid aan om zo de drukte te verspreiden.
Alle leerlingen zijn welkom vanaf 8:20 uur. Om 8:25 uur gaat de eerste bel en om 8:30 uur de tweede bel. Bij het afgaan van de tweede bel, verwachten wij alle leerlingen aanwezig in het lokaal.

4.4.1. Brengen en halen

De deuren van de school gaan om 08:20 uur open.

De leerlingen van groep 1 en 2 nemen bij de buitendeur afscheid van hun ouders. Voor de leerlingen die komen wennen op school of nog maar net begonnen zijn, mogen de ouders wel even mee het lokaal in. We proberen dit zo snel mogelijk af te bouwen, maar kijken daarbij vooral naar het kind.  

De groepen 3 t/m 8 mogen, zodra de deur open gaat naar binnen. Bij de tweede bel, om 8:30 uur, beginnen de lessen.

Bij het ophalen van de kinderen vragen we de ouders zoveel als mogelijk op het plein te wachten. Dit in verband met de veiligheid van de leerlingen.4.5. Het gebouw en de omgeving

De school staat aan de Koningin Wilhelminastraat 7 in Piershil. De kinderen van onze school komen voornamelijk uit deze woonkern van de voormalige gemeente Korendijk. Sinds enkele jaren bezoekt ook een groeiend aantal kinderen uit Nieuw-Beijerland en Goudswaard onze school.

We hebben de beschikking over een modern gebouw met vijf leslokalen. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Tevens is er een directiekamer, een ruimte voor de intern en ambulant begeleiders, een personeelskamer en een extra lesruimte. Het schoolplein is veilig en overzichtelijk en gerenoveerd in schooljaar 2018-2019. 
Tevens hebben we naast de school een natuurtuin waarin we met de leerlingen verschillende gewassen zaaien en planten om zo te zien hoe ze groeien en ze uiteindelijk te proeven.

 

 

4.6. Vervanging bij verlof, scholing of ziekte

Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duopartner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school.
Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt ten hoogste 3 dagen per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Als dit het geval is, dan stellen we de ouders van die groep de dag ervoor op de hoogte

4.7. Stagiaires

Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun studie. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep. De laatste stage van de PABO heet de LIO-stage (Leerkracht In Opleiding), een intensieve praktijkstage ter voorbereiding op het leraarschap. De stagiair staat dat jaar steeds meer dagen van de week zelfstandig voor de groep en functioneert als een volwaardig teamlid. De leerkracht van de groep is aanwezig, maar op de achtergrond en niet perse in de groep. Dagelijks wordt de gang van zaken doorgesproken tussen leerkracht en LIO.

Naast PABOstudenten zijn er op onze school ook regelmatig stagiaires van de opleiding 'Onderwijsassistent' en 'Helpende en Welzijn'.

4.8. Veiligheid in en rondom de school

De veiligheid van kinderen en andere gebruikers van onze school is erg belangrijk. Onder de speeltoestellen op de pleinen liggen dempende materialen en de speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. De school heeft enkele BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en een ontruimingsplan. Dit wordt drie keer per jaar met alle kinderen geoefend.

4.9. Verantwoordelijkheid van ouders voor de veiligheid rondom school

Als we een veilige omgeving voor onze kinderen willen, moeten we daar allemaal iets voor doen!

Parkeren rondom de school.

Rondom de school mag u uw auto alleen parkeren op de daarvoor aangewezen plaaten; zo blijft de schoolomgeving voor alle kinderen overizichtelijk en veilig. Ook wanneer het druk is mogen er geen auto's (half) op het trottoir staan! Gelukkig hebben wij voor de school ook een Kiss en Ride-strook waar u gebruik van kunt maken. 

Roken rondom de school.

Roken in en rondom de school is ten strengste verboden. Sinds 1 augustus 2020 zijn scholen verplicht een rookvrij terrein te hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroeken. 

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op rookvrijschoolterrein.nl

4.10. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan kunt u op onze site, pagina klachtenprocedure, of op https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure  lezen hoe u kunt handelen.

 

4.10.1. Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon
Iedere CSG De Waard-school heeft een interne vertrouwenspersoon. Voor onze school is dat Karin Los. 


De externe vertrouwenspersonen
GomarisMarissa Buijs-Tanis
@ marissa@gomaris.nl
T: 06-46340845


CSG De Waard
J. Winters, bestuurder ai.
@: bestuur@csgdewaard.nl
T: 0186 621 461


De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
@: info@onderwijsgeschillen.nl,
T: 030 2809590

5. De vakgebieden

5.1. Het onderwijs in de groepen 1 en 2

5.2. Ons onderwijsconcept in de kleutergroepen: 'Thematisch werken'

De lesstof in de onderbouw wordt niet in vakken opgedeeld maar geïntegreerd aangeboden. Thematisch werken geeft samenhang aan alle activiteiten, waarbij ieder kind zich op eigen niveau verder kan ontwikkelen. De leerkrachten begeleiden en stimuleren het leerproces van ieder kind.
Bij een thema komen spelactiviteiten, werken met materialen, taal-, gespreks-, lees- en schrijf-, reken- en muziekactiviteiten aan bod. Alle activiteiten passen bij het thema van die periode. Elk thema heeft een aantal vaste onderdelen, waaronder het inrichten van een themahoek. De kinderen hebben altijd inbreng in het verloop van het thema.
Thematisch werken verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de kinderen, ze worden enthousiast en ‘beleven wat ze leren’. Betrokkenheid heeft een positieve invloed op de werkhouding en de leerprestaties. Kinderen werken zelfstandig en nemen initiatief. Ieder kind kan op zijn niveau meedoen en zich verder ontwikkelen in zijn zone van naaste ontwikkeling.

5.2.1. De werkwijze in groep 1 en 2

Sil op School

Bij ons op school werken we met Sil op School. Dit is een flexibel kleuterprogramma vol variatie voor alle leerlingen in de groepen 1 en 2. Het is een compleet programma, waarmee we werken aan alle SLO-doelen. Het programma heeft een aantal vaste thema's die ieder jaar aan bod kunnen komen, maar ook zijn er online steeds nieuwe thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

In alle thema's zitten taal- en rekenlessen verwerkt, maar ook ook lessen voor in de gymzaal, buiten op het plein of zelfs uitstapjes. Bij deze methode horen de handpoppen Sil en Lis die uiteraard ook uit logeren gaan en de leerlingen in de klas nieuwe dingen leren. 

Tijdens themaweken werken we met het circuitmodel. De kinderen werken in niveaugroepen en er worden verplichte opdrachten op hun eigen niveau (gelaagd) aangeboden. In dit soort opdrachten gaat het vooral om het aanleren van verschillende technieken en de cognitieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen hierbij hun werkhouding, taakgerichtheid, cognitieve, expressieve, constructieve en motorische vaardigheden.

5.2.2. Het leerlingvolgsysteem

Om op bovengenoemde manier te werken, is een goed leerlingvolgsysteem en een goede klassenorganisatie van belang. We observeren en testen op verschillende momenten de kinderen in de groepen 1 en 2. Omdat er vanuit het ministerie geen vaste datum meer geldt waarvoor een 4-jarige naar groep 1 gaat, moeten we ook deze jonge leerlingen al goed volgen. Dit doen we door middel van het invullen van de leerlijnen in Parnassys. Parnassys is het leerlingvolgsysteem, waarin we de gegevens van de leerlingen bijhouden.

Nadat we een helder beeld hebben gekregen van de totale ontwikkeling van een kind, bepalen de leerkracht, de ib’er en de directeur, in overleg met de ouders, naar welke groep het kind zal gaan in het nieuwe schooljaar. 


Letterscreening
Aan het einde van groep 2 stelt de leerkracht de letterkennis van de kinderen vast. Voor groep 3 ontstaat er zo een duidelijke beginsituatie. Wij bepalen via observaties ook of bij de leerlingen nog andere (kleine) hiaten zitten in de ontwikkeling naar de leerstof in groep 3 toe. De ib’er kan dan de laatste maanden van groep 2 op een specifiek ontwikkelingsgebied extra instructie en hulp bieden (voorschotbenadering). Uiteraard betrekken we ook de ouders hierbij.

Bouw! lezen
Bij alle leerlingen van groep 2 wordt in januari verschillende taalonderdelen getoetst door middel van Bouw! Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Het fonemisch bewustzijn is bijvoorbeeld het kunnen hakken van worden in losse klanken (dro-men) of het kunnen pakken van letters tot een woord. (v-i-s) 

Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie.

ZIEN
Dit is ons leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

5.2.3. Dagritmekaarten en weekwijzer

Binnen de rekenactiviteiten in de kleuterbouw is de ontwikkeling van tijdsbesef en tijdsbeleving van belang. We stimuleren dit door gebruik te maken van dagritmekaarten en de weekwijzer van Schatkist. Ook hebben we in het klaslokaal een verjaardagskalender hangen. Tijdsbesef is voor jonge kinderen gekoppeld aan de seizoenen, aan het ritme van dag en nacht, aan het naar school en weer naar huis gaan en aan de dagelijkse gang van zaken op school.

5.2.4. Het ontwikkelen van de motoriek

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen 2x per dag een uur buiten op het schoolplein en vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie gymmen we minimaal één keer per week in de gymzaal. Bij zeer slecht weer gaan we niet naar buiten, maar gaan we ook extra gymmen in de gymzaal.


We werken aan de ontwikkeling van de fijne motoriek, zoals aan het voorbereidende schrijven, de ontwikkeling van de voorkeurshand, een correcte schrijfhouding en het leren van de juiste pen- of potloodgreep. We gebruiken voor de kinderen die woorden willen maken stempels, de computer, tijdschriften enz. Ook bieden we kinderen die hier interesse in hebben stoplichtletters en stoplichtcijfers aan. Zo leren ze de letters en cijfers met de juiste schrijfrichting te schrijven.
De voorbeeldkaart geven we mee aan de ouders van kinderen die er aan toe zijn, zodat zij de letters op de juiste manier kunnen voordoen.

5.3. Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

Onze methodes sluiten aan bij dit principe van instructie geven. Zij hanteren de uitgangspunten van het BHV- model. Dat betekent dat er verwerking plaatsvindt op basis van basisstof, herhalingsstof en verdieping. Het werk dat de kinderen tijdens de lessen maken is oefenstof.

Deze werkwijze - onderwijs dat is aangepast aan de onderlinge verschillen - is zichtbaar in alle groepen. In de kleutergroepen wordt dit zichtbaar in ontwikkelingsgericht werken. De verschillen in leeftijd en vaardigheid zijn er relatief groot. Ieder kind is derhalve zijn eigen uitgangspunt in zijn of haar ontwikkeling.

In alle groepen krijgen de kinderen een rapport. Bij ieder rapport kiest een kind iets uit waar het trots op is. Wij vinden het belangrijk dat een kind niet alleen kijkt naar de getalletjes die in het rapport staan, maar ook reflecteert op het eigen werk. Het is een positieve manier van terugkijken op je eigen werk. 

5.3.1. Snappet

Wat is Snappet?

Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarmee de kinderen op een eigen tablet de lesstof verwerken. Snappet is een adaptief onderwijsplatform. Dit betekent dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren door een chromebook met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Dit is een vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de gebruikte lesmethode.

 

Snappet op De Wegwijzer

In schooljaar 2019-2020 zijn we in groep 4/5 gestart met een pilot van Snappet. Aan het einde van het schooljaar is door middel van een vragenlijst aan ouders gevraagd wat hun ervaringen zijn, de leerlingen hebben mogen aangeven wat hun ervaringen zijn en ook de leerkrachten hebben aangegeven wat zij vonden van het werken met Snappet. Alle drie de groepen waren zeer positief over het werken met Snappet. Na overleg met de MR en de informatie die we van alle partijen hebben ontvangen is er besloten om vanaf schooljaar 2020-2021 in vanaf groep 4 t/m groep8 te starten met Snappet.

 

Hoe wij werken

In de groepen 4 t/m 8 werken wij met chromebooks. Deze gebruiken wij tijdens de lessen van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

De leerkracht geeft tijdens de les een vaste instructie vanuit de methode. Dit wordt gedaan met behulp van het digibord en andere benodigde materialen. De verwerking (de opgaven) doen de leerlingen via de chromebook en niet meer in het schrift. De leerling ziet hierdoor meteen of hij/zij het goed of fout doet. De leerling kan de opdracht meteen verbeteren.

De leerkracht werkt met het Snappet dashboard, waar de voortgang direct bijgehouden kan worden hoe de leerlingen werken. De leerkracht kan hierdoor direct feedback geven op de opdrachten die er gemaakt worden.

Naast de basislessen werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen, deze worden op niveau gegeven. Maak je een opgave goed, dan worden de volgende opdrachten lastiger. Vind je de opdrachten nog wat lastiger, dan worden de opdrachten weer wat makkelijker. Zo wisselen de opdrachten zich af.

Ondanks al het bovenstaande zijn we ons er ook van bewust dat schrijven heel belangrijk blijft. Zo blijven we bij het rekenen een rekenschriftje gebruikt om bewerkingen te noteren. Op deze manier houdt de leerkracht de controle of strategieën goed ingeslepen zijn. Bij spelling wordt er iedere dag een woordendictee gegeven op papier en twee keer per week een zinnendictee. Hierdoor willen we kinderen ook schrijvend leren hun spelling goed in beeld te houden.

 

Voordelen van Snappet

-  De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.

-  Meer individuele differentiatie mogelijk.

-  Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.

-  Meer tijd voor instructie, voorbereiding en remediëring door de snelle feedback van de

   tablet.

 

Wat kinderen zeggen over Snappet

‘Ik vind het werken op de chromebooks leuk, omdat je echt op je eigen niveau werkt’.

‘Het typen op de chromebook gaat sneller dan schrijven, dus ik kan meer oefenen. Ook zie ik het meteen als het fout is en dan kan ik het verbeteren’.

‘De juf ziet meteen hoe iedereen werkt en kan je meteen helpen in plaats van de volgende dag’.

‘Ik vind het werken op de chromebook fijn want van het schrijven krijg ik last van mijn hand en met de tablet maak ik meer opdrachten’. 

‘Ik vind de chromebooks leuk en handig, de lessen zijn ook leuker’.

‘Je hoeft niet meer te zoeken welke taak je nodig hebt, het staat voor je klaar en kan je sneller beginnen’. 

5.3.2. Rekenen

Vanaf groep 3 rekenen de kinderen een uur per dag. Op onze school gebruiken we de methode ‘Semsom’. Semsom groeit mee met kinderen in de onderbouw en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar zelfstandige leerling. Vooral bewegend en spelend leren is geïntegreerd in ierdere les.

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen 5'. Belangrijk kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties. In deze moderne methode komen alle belangrijke rekengebieden aan bod, zoals hoofdrekenen, handig rekenen, breukgetallen, procenten, verhoudingen, meten, tijd, rekenen met geld, tabellen en diagrammen.

De leerlingen leren:

 • problemen op diverse manieren op te lossen;
 • kritisch te zijn;
 • samen te werken om oplossingen te vinden;
 • samenhang tussen begrippen te herkennen.

Bij de methode hoort een softwareprogramma dat voor elk kind de leerstofverwerking en oefeningen aanbiedt op niveau. Ook gebruiken we het digibord zodat kinderen ook profiteren van de visuele aanbieding van het rekenprobleem. De opbouw in meerdere niveaus en het werken met weektaken past bij onze visie en manier van werken, waarbij leerlingen leren zelf verantwoording te dragen voor het inplannen van een deel van de stof.

5.3.3. Taal en Spelling

Op De Wegwijzer werken wij met de methode 'Taal Actief.

Taal actief differentieert vanaf dag 1 op 3 niveaus. Ook in de instructie. De handleiding bevat een verlengde instructie voor kinderen die wat meer hulp nodig hebben.

Weet wat je leert

Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met ‘instapkaartjes’. Dan is het doel van een les meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Je sluit iedere les af met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het doel van de les. 

Veel aandacht voor woordenschat

Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Zo komen alle themawoorden meerdere keren aan bod. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma: woordenschat extra.

Groep 3

In groep 3 werken we met de methode 'Veilig Leren Lezen'. We maken daarbij gebruik van de laatste versie. De kim-versie. In deze versie zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De meest belangrijke kenmerken van deze versie zijn:

- De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties;

- Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen;

- Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter leen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten;

- Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat.

 

5.3.4. Schrijven

Via de methode ‘Pennenstreken’ biedt de leerkracht de juiste manier aan voor het schrijven van de (blok)letters. Zo ontwikkelt iedere leerling een goed handschrift.

5.3.5. Engels

Vanaf groep 1 leren de leerlingen de Engelse taal. We werken met de methode ‘Groove me’. Bij deze methode is (pop)muziek het startpunt van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! De leerlingen leren vanaf groep 1 Engels luisteren, zingen en spreken. In de loop der jaren komt daar lezen en schrijven bij. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

5.3.6. Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden (Naut en Argus Clou), maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, presentaties, schooltelevisie, filmpjes op het digibord, werkstukken, e.d.
De Wegwijzer is School op Seef, wat betekent dat ons verkeersonderwijs op een praktische manier leerlingen leert om zich veilig door het verkeer te bewegen. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 maakt hier deel van uit. Leerlingen die in groep 7 het verkeers

5.3.7. Handvaardigheid, muziek en tekenen.

Vanaf groep 3 besteden we zo’n 2 uur per week aan deze creatieve vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma: niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend. We streven kwaliteit na! Naast het aanleren van een aantal technieken en het leren hanteren van de benodigde gereedschappen en materialen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Voor de creatieve vakken gebruiken we diverse digitale bronnen.

5.3.8. Bewegingsonderwijs

De groepen gymmen 2x per week 45 minuten in gymzaal 'De Wurf'. Vanaf schooljaar 2022-2023 worden de gymlessen gegeven door twee leerkrachen die de vakopleiding hebben gevolgd. 

Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding nodig: een sportbroekje en T-shirtje of een gympakje. Gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn verplicht. Wilt u uw kind op de dagen dat het gymt gemakkelijke kleding aan doen? We zijn anders veel tijd kwijt met aan- en uitkleden.

Om verlies te voorkomen is het beter dat de kinderen geen sieraden, horloges en geld bij zich hebben op gymdagen. Oorbellen en ringetjes zijn gevaarlijk en moeten worden afgedaan.

Door het missen van het speellokaal is er op de maandag en vrijdag een extra gymmoment voor de kleuters. De leerkracht bepaalt of zij van dit moment gebruik maakt. Dit wordt tijdig doorgegeven aan de ouders zodat zij hun kind(eren) daar kunnen brengen.In de praktijk vinden de gymlessen in de gymzaal voor de kleuters, alleen plaats tussen de herfstvakantie en de meivakantie.

maandag

8:30 - 9:15

 groep 1/2

dinsdag

8:30 - 9:15

  groep 5

9:15 - 10:00

  groep 6 en 7

10:00 - 10:45

  groep 3 en 4

10:45 - 11:30

groep 8

woensdag

8:30 -9:15

      groep 1/2

donderdag

8:30 - 9:15

  groep 3 en 4

9:15 - 10:00

  groep 6 en 8

10:00- 10:45

groep 5

10:45 -11:30

groep 7

 

*Gymschoenen zijn verplicht!

5.3.9. Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgt uw kind structureel huiswerk mee. In groep 5 starten we met één huiswerkmoment. Ieder leerjaar komt daar een huiswerkmoment bij.

Vanaf groep 3 gebeurt dit alleen in overleg en als het past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. 

5.3.10. Methodeoverzicht per vakgebied

Vakgebied

Methode

Levensbeschouwing

 • Een eigen ontwikkelde leerlijn, waarbij ook burgerschap een plaats heeft.

Sociaal-emotionele vorming

 • Kwink

Taalvorming, beginnende geletterdheid

 • Sil op Schol
 • Map Fonemisch Bewustzijn van het CPS

Aanvankelijk lezen

 • Veilig Leren Lezen Kim-versie
 
 • Estafette

Begrijpend Lezen

 • Nieuwsbegrip

Taal/ spelling

 • Taal Actief

Engels

 • Groove me (groep 1 t/m 8)

Beginnende gecijferdheid

 • Sil op School
 • Map Gecijferd Bewustzijn van het CPS

Rekenen

 • Semsom (gr3) De Wereld in Getallen (gr 4 t/m 8)

Schrijven

 • Pennenstreken

Verkeer

 • Verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland
 • Mappen Verkeerskunsten van het ROV (School op Seef)

Natuuronderwijs/ techniek

 • Natuniek

Aardrijkskunde

 • Argus Clou

Geschiedenis

 • Argus Clou

Bewegingsonderwijs

 • Leergang ontworpen door vakleerkracht

Studievaardigheden

 • Blits

Muziek

 • 123 Zing

Handvaardigheid en tekenen

 • Laat maar zien

5.3.11. Diploma's

Verkeersdiploma

De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk verkeersexamen van VVN. Het examen, zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte, wordt in april afgenomen.

Wanneer de leerling in groep 7 het examen niet haalt, is er een mogelijkheid om dit in groep 8 te herkansen.

 

EHBO-diploma

Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 8 lessen EHBO. De lessen worden afgesloten met een examen voor het officiële jeugd-EHBO diploma.

6. De zorg voor kinderen

In 1994 is het Salamanca verdrag door Nederland ondertekend om, samen met veel landen in de wereld, te streven naar Passend (inclusief) onderwijs. Onderwijs waarbij geen kind het eiland af gaat (de missie van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard). Passend onderwijs is maatwerk, waarbij wordt afgestemd op de individuele verschillen van het kind. Dit vormt de basis voor het pedagogisch en didactisch handelen op CBS de Wegwijzer.

Hoe wij onze leerlingen deze ondersteuning bieden kunt u ook lezen op onze website.

6.1. De intern begeleider

De leerkracht doet ertoe op CBS de Wegwijzer en wordt in zijn/haar handelen ondersteund door de intern begeleider (IB'er).

Onze IB'er, Leonie van de Lavoir, volgt de ontwikkeling van iedere leerling. We streven ernaar de speciale hulp aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep te laten plaatsvinden. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten met het bieden van zorg in de groep en ze draagt er zorg voor dat kinderen met speciale onderwijsbehoeften de leer-aanpassingen in een doorgaande lijn aangeboden krijgen door de school heen. Alle acties die hiervoor nodig zijn, zoals: contacten met externen (bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk en het samenwerkingsverband); groeps- en leerlingbespreking; evaluatie van product en proces; opstellen van begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief, horen bij de werkzaamheden van de intern begeleider. De intern begeleider is aanwezig op dinsdag en donderdagmorgen.

6.2. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op school

Vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen, volgen wij hen in hun ontwikkeling.

In de groepen 1 en 2 gebeurt dit door observaties, het volgen van de Leerlijnen Motoriek, Spel, Taal, Rekenen, Sociaal-emotioneel en Engels en het afnemen van taal- en rekentoetsen. Op taalgebied zijn we alert op het op tijd ontdekken van signalen op het gebied van eventuele dyslexie, zodat we op tijd kunnen starten met het programma BOUW!. Dit programma streeft ernaar preventief leesproblemen in het verdere leesonderwijs te voorkomen.

Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door afname van methodetoetsen en de halfjaarlijkse CITO toets (een landelijke toets). Van deze laatste toets kunnen we de resultaten vergelijken met leeftijdgenoten in Nederland. De toetsen hebben betrekking op de onderdelen: lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen. Deze toetsen spelen ook een rol bij het advies en schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. 

6.3. Organisatie van de leerlingenzorg

Binnen de groep vindt een groot gedeelte van de leerlingenzorg plaats, zoals:

 • afname van signaleringstoetsen
 • registratie van ontwikkelingen en resultaten
 • uitvoering van het groepsplan door de leerkracht
 • leerlingen met een begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief worden door de leerkracht begeleid en het plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd.

Voor dit alles is goed klassenmanagement en zelfstandig werken een voorwaarde om te komen tot individuele begeleiding en uitvoering van de groepsplannen binnen de groep. Het afnemen van individuele toetsen, zoals een diagnostische toets, wordt buiten de groep door de intern begeleider gedaan.

De leerkrachten houden de leerlingen dagelijks in de gaten en opvallende zaken worden besproken met de intern begeleider en de ouders van de leerling. Van gevoerde overleggen en gesprekken wordt een verslag gemaakt, wat in het (digitale) dossier van de leerling wordt bewaard.

6.4. Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

6.5. Communicatie met ouders

Bij ons op school vinden we het belangrijk om de communicatie helder en transparant te houden. Het is belangrijk dat er tussen de ouders en school een goede samenwerking is, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

Hiervoor hebben we op CBS de Wegwijzer de volgende contactmomenten:

 • Tijdens de informatiemarkt aan het begin van het schooljaar wordt er voorlichting gegeven over het werken in de groep en de leerlingenzorg.
 • Aan het begin van schooljaar houden we een “omkeergesprek”. Bij dit gesprek geven de ouders aan wat zij in het komende schooljaar voor hun kind(eren) verwachten. Wat is voor de leerkrachten belangrijk om te weten. Op deze manier proberen wij samen met u de beste aanpak voor uw kind te creëren.
 • In het najaar vindt er een eerste gesprek plaats met u als ouder en de leerkracht. Vanaf groep 6 kan het kind op initiatief van de leerkracht of ouders bij het 10-minutengesprek aanwezig zijn. Vanaf groep 7 is dit verplicht. De gesprekken gaan tenslotte hun ontwikkeling.
 • Twee keer per jaar krijgen de ouders en de leerling een rapport met de vorderingen van de leerling. Het eerste rapport krijgt het kind in januari/februari en het tweede rapport aan het einde van het schooljaar.
 • Ook na het rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van de leerling. 
 • Aan het einde van het schooljaar vindt er een oudergesprek plaats als de leerkracht of de ouders dit wenselijk vinden. Eventueel schuift de intern begeleider bij het gesprek aan.

Daarnaast vinden we de volgende punten van belang:

 • In een zo vroeg mogelijk stadium is er mondeling contact met de ouders over gesignaleerde problemen.
 • Ouders informeren wanneer de leerkracht diagnostisch onderzoek doet bij een leerling.
 • In overleg met ouders inzetten van externe deskundigheid.
 • Ouders actief betrekken bij speciale leerlingbegeleiding.

Bovenstaande kunnen we samenvatten als een onderdeel van  “Ouderbetrokkenheid 3.0”.

 

6.6. Passend onderwijs

Als school zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04 (SWV PPOHW 28.04). Het streven is om elk kind passend onderwijs dicht bij huis te bieden. Dit lukt echter niet altijd, want de basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.

 • Onder basisondersteuning vallen o.a. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Bij extra ondersteuning wordt gedacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die weergegeven worden in de verschillende arrangementen zoals:
 • ADHD/ADD
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid
 • Lichamelijke beperking
 • ESM-slechthorendheid
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Verstandelijke beperking
 • Syndroom van Down
 • NLD
 • ODD

Wanneer deze ondersteuning ontoereikend is, volgen wij het Ondersteuningsplan deel 2 hoofdstuk 5 bij handelingsbezorgdheid bij aanmelding van een leerling en hoofdstuk 6 bij handelingsverlegenheid. In beide gevallen wordt de Ondersteuningscommissie erbij betrokken.

6.6.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2, waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.

De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

6.6.2. Passend onderwijs op CBS De Wegwijzer

Het School Ondersteuning Profiel (SOP) van de christelijke basisschool De Wegwijzer te Piershil, geeft weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De ondersteuning die de school op dit moment kan bieden beschrijven we op twee niveaus, het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28.04 waar wij toebehoren heeft voor al haar scholen vastgesteld wat het niveau van basisondersteuning moet zijn.
Onder de basisondersteuning vallen o.a. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Binnen onze school bieden we naast de hierboven beschreven basisondersteuning ook een aantal extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Deze extra mogelijkheden beschrijven we aan de hand van arrangementen.


Overzicht van de arrangementen:
• ADHD
• Dyslexie
• Dyscalculie
• Hoogbegaafdheid
• Lichamelijke beperking
• ESM- slechthorendheid
• Problemen met de fijne motoriek
• Verstandelijke beperking
• Syndroom van Down
• NLD
• ODD


Bij aanmelding van een kind met specifieke onderwijsbehoeften, wordt er samen met de ouders gekeken naar wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van De Wegwijzer m.b.t. het geven van goed onderwijs aan het betreffende kind. Op aanvraag bij de intern begeleider en/ of directeur kunt u het SOP van De Wegwijzer inzien.

6.7. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met een leerling niet goed gaat op school. Dit kunt u als ouders merken aan de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Het kan gaan om:

 1. problemen met de leerstof (deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind),
 2. de begeleiding door de leerkracht (de instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind),
 3. het welbevinden van de leerling (uw kind gaat met tegenzin naar school, uw kind wordt gepest of veolt zich om andere redenen niet prettig)
 4. het gedrag van de leerling (uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid).

Tijdens het zorgtraject worden de volgende stappen genomen op de volgende niveaus:

 • Niveau van de leerkracht - de leerkracht gaat met u in gesprek om samen te proberen het probleem of de problemen te verhelpen.
 • Niveau van de intern begeleider - wanneer het onvoldoende lukt om het probleem te verhelpen, gaat de intern begeleider samen met ouders en de leerkracht aan de slag. Hiervan wordt een verslag gemaakt en gedeeld met de betreffende personen.
 • Niveau van de extern begeleider - wanneer de voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat, gaat een extern begeleider in overleg aan de slag. U kunt dan aan de volgende personen denken:
  • een aan school verbonden orthopedagoog,
  • een expert op het gebied van hoogbegaafdheid,
  • een schoolmaatschappelijk werker - dit wanneer het probleem ook met de thuissituatie te maken heeft.

De extern begeleider gaat met de leerkracht aan de slag en ook hiervan wordt een verslag gemaakt.

 • Niveau van de ondersteuningscommissie - wanneer de interventies niet geleid hebben tot het gewenste resultaat wordt de leerling aangemeld bij de Ondersteuningscommissie. Deze commissie gaat in gesprek met leerkracht, intern begeleider, leerling en ouders. Hieruit kunnen de volgende adviezen komen:
  • een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen,
  • plaatsing van de leerling op een andere basisschool.
  • plaatsing van de leerling op een speciale basisschool in Oud-Beijerland,
  • plaatsing van de leerling op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of de intern begeleider van de school. Is er in uw beleving als ouder onvoldoende duidelijkheid, dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV. 

SWV PO en SVW VO

Johannes Kolfstraat 1

3273 CA Westmaas

info@swv2804.nl

website: https://swv2804.nl/

 

 

 

6.8. Leerlingen met specifieke behoeften

Een leerling kan een groep doubleren (blijven zitten) of een groep overslaan (versnellen). Dit gebeurt pas na uitvoerig overleg met alle betrokkenen. De school neemt hierbij de uiteindelijke beslissing. Een leerling die een jaar overdoet, wordt ondersteund met behulp van een begeleidingsplan. Een doublure vindt alleen plaats wanneer mag worden verwacht dat het jaar daarop voldoende vorderingen worden gemaakt voor de overgang naar de volgende groep.

In het Ondersteuningsplan van de school is de leerlingenzorg uitgebreid beschreven.

6.8.1. De Leertuin

Begaafde leerlingen, leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere leerstof en/of  verrijking kunnen in overleg met de intern begeleider en de HB-coördinator meedoen aan De Leertuin. Het gaat hierbij om leerlingen die een zorgvraag hebben, waar in de groep niet aan tegemoet gekomen kan worden. In De Leertuin komen deze leerlingen met gelijkgestemden bij elkaar. 

In de groep hebben deze leerlingen een plusmap. Hierin zitten uitdagende en leerzame opdrachten vanuit verschillende vakdisciplines en methodes. Daarnaast worden deze kinderen ook doorgetoets, zodat zij bij een van de vakken waar ze op voor lopen een schaduwrooster kunnen hanteren. Dit houdt in dat de kinderen minder meedoen met de reguliere lessen en meer bezig zijn met werk op een voor hen uitdagend niveau. Daarbij heeft de leerkracht iedere dag een moment met deze leerlingen om te zien of ze ergens vastlopen of vragen hebben over het werk waar ze mee bezig zijn.

Dit alles wordt begeleid door Karin Los. Zij zorgt voor de inhoud van de mappen en leidt de Leertuin.
De Leertuin is voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. Karin Los draagt hierbij deze zorg voor de leerlingen.

Wanneer bovenstaande niet voldoende blijkt te zijn kan een leerling in aanmerking komen om voor een dagdeel in de week naar een Kangoeroegroep te gaan. Dit is een groep die zich speciaal richt op leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Deze groep bevindt zich op een andere school van de stichting. De Knagoeroegroep is er voor kinderen vanaf groep 5. 

6.9. De Kangoeroeklas

“Met sprongen vooruit!”

Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling: Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden: Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

6.10. Overgang naar het voortgezet onderwijs

Vanaf groep 6 starten we met het richting geven naar het voortgezet onderwijs. We proberen zo zorgvuldig mogelijk het juiste niveau voor de leerlingen te bepalen. Hiervoor hebben we het volgende tijdpad opgesteld:

 • In februari wordt in groep 6 door de leerkracht de plaatsingswijzer ingevuld op basis van de 4 hoofdvakken: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Deze plaatsingswijzer wordt met de ouders kort besproken en uitgelegd.
 • In februari wordt in groep 7 de plaatsingswijzer voor de tweede keer ingevuld en er wordt dan gesproken over een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs (VO). Dit voorlopige advies is door de leerkracht in overleg met de intern begeleider opgesteld.
 • In juni bekijkt de leerkracht van groep 7 aan de hand van de eindtoetsen groep 7 of deze resultaten kloppen met het voorlopige advies. Bij grote afwijkingen wordt contact met u als ouder(s) gezocht. Tevens worden er gesprekken gevoerd, wanneer we het belangrijk vinden dat uw kind in het VO leerwegondersteuning (LWOO) krijgt. Voor 1 oktober moeten deze leerlingen voor het LWOO-onderzoek worden aangemeld.
 • In oktober en november zijn er informatieavonden en/of open dagen over het VO georganiseerd door de verschillende VO-scholen.
 • In november worden de leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO onderzocht. In december of januari vinden er gesprekken plaats naar aanleiding van de uitslag met u als ouder(s).
 • In februari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Voor 1 maart moeten de leerlingen met een LWOO-advies door hun ouder(s) worden aangemeld bij de betreffende VO-school. Voor 1 april moeten de leerlingen door hun ouder(s) worden aangemeld bij het VO.

6.11. Samenwerking met andere instellingen

Als school staan we niet alleen en we hebben dan ook regelmatig contact met verschillende instellingen over de begeleiding van leerlingen. Hierbij kunt u denken aan:

 • De schoolarts (afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD te Spijkenisse). De leerlingen van groep 2 en 7 krijgen een uitgebreid onderzoek door de schoolarts. Na het periodiek onderzoek bespreekt de schoolarts of verpleegkundige de gegevens van uw kind met de leerkracht en/of intern begeleider, die belangrijk zijn voor het functioneren op school. Dit gebeurt alleen wanneer u hier als ouder toestemming voor geeft. 
 • Schoolmaatschappelijk werk(SMW). In overleg met de intern begeleider kan hiervan gebruik worden gemaakt. SMW is er voor adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing naar andere instanties.
 • Logopedie
 • Jeugdteam Hoeksche Waard
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Oud-Beijerland
 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • Psycholoog of orthopedagoog van verschillende instellingen
 • Leerplichtambtenaar
 • Huisarts

6.11.1. GGD

Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Tel.: 078 - 770 85 00


In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er drie keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd.
De leerlingen van groep 1 krijgen een screeningonderzoek van het gehoor en het gezichtsvermogen. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2.
U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te
vullen. In groep 7 komt de assistente op school om uw kind te meten en te wegen. U wordt voorafgaande aan het onderzoek gevraagd een lijst in te vullen.
Op de vragenlijst kunt u invullen of u behoefte heeft aan een gesprek met de jeugdarts. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Er wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke toestand van uw kind; er worden ook vragen gesteld over onder andere eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn.

Adres:
Nevenvestiging GGD Zuidhollandse Eilanden
Vriesstraat 2
3261 PC Oud-Beijerland

7. Onderwijsontwikkeling en resultaten

7.1. Het vervolgonderwijs

Bij het advies voor plaatsing naar het vervolgonderwijs wordt er gekeken naar de werkhouding, huiswerkhouding en de concentratie van de leerling door het schooljaar heen. Ook de schoolprestaties gedurende het jaar en de daarbij behorende resultaten worden meegenomen bij dit advies. De leerkracht ziet een leerling meerdere uren per week en kan zo een duidelijk beeld schetsen naar ouders. Dit wordt vanaf groep 6 geplaatst in de plaatsingswijzer en besproken met de ouders. Daarnaast worden ook de uitslagen van CITO-toetsen Midden vanaf groep 6 gebruikt als hulpmiddel om de keuze te maken. In februari is er een gesprek met de ouders van groep 8. Door vanaf groep 6 al deze informatie te verzamelen ontstaat er een soort film over de ontwikkeling van de leerling. Met al deze informatie in handen vindt er een adviesgesprek plaats waarna de leerlingen worden aangemeld bij het vervolgonderwijs. 

Voor de eindtoets gebruiken wij de IEP eindtoets. Wilt u meer informatie over de IEP eindtoets dan verwijzen we u naar de webiste: https://www.toets.nl/basisonderwijs

7.2. Uitstroom

In de afgelopen jaren zijn de leerlingen van groep 8 naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs gegaan:

 • CSG Willem van Oranje te Oud-Beijerland
 • Hoeksch Lyceum te Oud-Beijerland
 • Actief College te Oud-Beijerland
 • Yuverta te Klaaswaal
 • Zuidergymnasium te Rotterdam
 • Penta College Scala Molenwatering te Spijkenisse
 • Wartburg College Swaef te Rotterdam

Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van uw kind na acht jaar basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen, zo ook voor de IEP Eindtoets. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE.
Onze score op de IEP eindtoets van 2021-2022 was (gecorrigeerd) 89,4. Hiermee scoren we boven het landelijk gemiddelde en het inspectieniveau. 

 

7.3. Verwijzingsprocedure

Het afgelopen schooljaar zijn er geen leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs of een speciale school voor basisonderwijs.

7.4. Resultaten

Er zijn vele manieren om naar de resultaten van de kinderen te kijken. Observatielijsten, de CITO-scores, de methodegebonden toetsen en de mate waarin de kinderen gegroeid zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
We streven ernaar, dat wij de kinderen zo volgen en begeleiden, dat de verschillende toetsen, testen en observaties een bevestiging zijn van de bevindingen en het verwachtingspatroon van de leerkracht.
Schoolresultaten vloeien niet alleen voort uit het leren en de gevolgde werkwijze, maar worden mede bepaald door de mogelijkheden van elk kind en in hoeverre hij/zij zich daar prettig bij voelt. We maken ons sterk om een maximaal resultaat te halen, om datgene aan de kinderen te leren wat binnen de mogelijkheden van hun capaciteiten ligt, waarbij we het welzijn en welbevinden van de kinderen nooit uit het oog mogen verliezen.

8. Ouders en de school

8.1. Betrokkenheid van ouders

Een goed contact tussen school en ouders is in het belang van de kinderen. Vanuit de wederzijdse betrokkenheid vragen wij (en ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad) regelmatig hulp aan ouders. Wij rekenen graag op uw medewerking bij de diverse activiteiten op onze school. De ouders helpen onder verantwoordelijkheid van het team/directeur.

8.2. Informatievoorziening

Vrijwel iedere week verschijnt er een digitale weekbrief met allerlei informatie over de school, bestemd voor de ouders.
Aan het begin van het jaar krijgt u een jaarkalender waarop alle activiteiten en vakanties van het schooljaar staan vermeld. Vanaf school 2019-2020 organiseren we een informatieochtend. De kinderen vertellen de ouders dan over de methodes die ze gebruiken. Rond diezelfde week is er in de avond een informatiemarkt. Ouders kunnen zich dan inschrijven bij leerkrachten die hen meer informatie geven over een onderwerp waarin ze geïnteresserd zijn. Voorbeelden hiervan zijn De Leertuin, het werken met Snappet, het 5 fasen model bij de kleuters enz.

Helaas is bovenstaande door de lockdowns en corona nog niet gelukt. 

 

8.2.1. Delen van resultaten

Sinds schooljaar 2019-2020 is het ouderportaal van ParnasSys geopend. Via deze app worden de resultaten van de leerlingen met de ouders gedeeld. 

Ook gesprekken die de leerkrachten hebben gevoerd met de ouders zijn zichtbaar en dus terug te lezen in deze app.

8.3. Ouderraad

De Wegwijzer heeft een actieve en enthousiaste ouderraad. In samenwerking met het team organiseert de ouderraad diverse activiteiten in en om de school. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de paaslunch, maar ook bij de organisatie van de jaarlijkse schoolreis of het inplannen van de schoolfotograaf gebeurt met behulp van de ouderraad. 
De ouderbijdrage die u voor uw kind betaalt, bedraagt tussen de € 25,- en € 30,- per schooljaar. Met deze bijdrage, die in principe vrijwillig is, worden allerlei activiteiten binnen de school gefinancierd. Daarbij zijn er ook nog kosten voor de jaarlijkse schoolreis. Ook deze liggen rond de € 25,- á € 30,-.
Aan ouders van kinderen met een voedselallergie vraagt de ouderraad zelf voor eten en/ of drinken te zorgen bij feesten en evenementen. De ouderbijdrage voor deze kinderen bedraagt 2,50 euro minder. U ontvangt voor de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar een verzoek tot betaling. Voor alle duidelijkheid: de ouderbijdrage staat los van de inschrijving en toelating van uw kind.

8.4. Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet verplicht gesteld. De MR betuigt instemming met onderwerpen die met het beleid en de schoolorganisatie te maken hebben. De MR kan ook ongevraagd adviezen uitbrengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Door actief te zijn in de MR kunnen ouders positieve invloed uitoefenen over de gang van zaken in school.
Zie voor een uitgebreide beschrijving het MR-reglement. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door ouders en de teamgeleding door het team. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

8.5. Klachten

Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Als u een opmerking of een klacht kwijt wilt, kunt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind wenden. Mocht u er na meerdere pogingen niet uikomen dan kunt u vervolgens om een gesprek met de directeur van de school vragen.

Mocht de hierboven beschreven wijze niet passend zijn of wanneer u het idee heeft met uw vraag/klacht niet terecht te kunnen bij één van de bovengenoemde personen, kunt u terecht bij onze collega Karin Los. Zij is onze vertrouwenspersoon.

In overleg met de directeur van de school kan er eventueel ook een gesprek met een lid van het managementteam van Christelijke Scholengroep De Waard plaatsvinden. Tevens is er een vertrouwenspersoon op stichtingsniveau, de heer A. Berger.

8.6. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de school.

8.7. Verwijderingprocedure

Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen.


In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan
“Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en is na te zien op de website van CSG De Waard. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur.

9. Overige informatie

9.1. De school gaat uit...

Uiteraard bent u, als uw kind nog niet alleen naar huis mag, op tijd op het plein of bij het hek aanwezig als de school uit gaat. Er kunnen echter onvoorziene omstandigheden zijn waardoor u te laat bij school bent. Als u ons belt voor het uitgaan van de school, dan houden wij uw kind nog even bij ons.

9.2. Voor- en naschoolse opvang (BSO)

De BSO is gehuisvest bij de voetbalvereniging. Kivido is verantwoordelijk voor de opvang en voor de plaatsing van uw kind(eren). Indien u belangstelling heeft, kunt u contact met hen opnemen via tel: 0186 - 62 03 42. U kunt ook een kijkje nemen op www.kivido.nl.

9.3. Eten en drinken tijdens de pauze

’s Morgens eten en drinken de kinderen met elkaar in de pauze. Een kind mag zelf wat te drinken meenemen waarbij onze voorkeur uitgaat naar water. Op de lange dagen wordt er groente of fruit gegeten als tussendoortje. Op de korte dagen volstaat een gezond tussendoortje.

De Wegwijzer heeft een continurooster. Ook tussen de middag eten en drinken de kinderen met elkaar. De kinderen nemen zelf het eten en drinken mee, wat bewaard kan worden in de koelkast in de klas. Wij kiezen er als school voor dat de kinderen geen snoep mee krijgen in hun brooddoos. 

9.4. Verjaardagen en traktaties

Als uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. U bent vrij in uw keuze wat u uw kind laat trakteren, maar geeft u niet meer dan één traktatie mee en in de onderbouw geen kauwgom of lolly’s. ‘Gezonde’ traktaties hebben natuurlijk de voorkeur: fruit, blokjes kaas, stukjes worst, toastjes met hartig beleg, doosjes rozijnen, enz.

9.5. Allergieën en diëten

Waar nodig en mogelijk houden we rekening met kinderen die een allergie of andere chronische aandoening hebben. Wij vragen u ons via de ‘Toestemmingsverklaring Toediening Medicijnen’ te laten weten hoe wij hiermee rekening moeten houden. Waar nodig vragen wij u met school, de groepsleerkracht en andere bij uw kind betrokken personen individuele afspraken te maken over de voor uw kind noodzakelijke maatregelen. Bij een kind met een ernstige voedselallergie zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat u aanwezig bent tijdens de paasmaaltijd of andere vieringen waarbij gegeten wordt.

9.6. Met de fiets naar school

Kinderen die op de fiets naar school komen parkeren deze achter de school. De kinderen van groep 1 en 2 mogen over het plein. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen hierbij de achteringang van het hek achter de school. De fietsen worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde vakken.

I.v.m. de ruimte en de veiligheid is het niet de bedoeling dat de kinderen fietsen op het plein. 

9.7. Grote schoonmaak

Aan het eind van ieder cursusjaar houden we in alle groepen een grote schoonmaak. Het speelgoed en lesmateriaal wordt dan goed schoongemaakt. We rekenen daarbij op de hulp van vele ouders. Tegen die tijd ontvangt u bericht van ons. Alle ouders van groep 1, 2 en 3 krijgen bovendien materialen mee om thuis schoon te maken.

9.8. Luizencontrole

Na alle vakanties worden de kinderen gecontroleerd op luizen. De data waarop dit gebeurt wordt in die week met u gecommuniceerd. Wilt u op de dagen dat er controle is, geen vlechten, gel of veel speldjes in het haar doen? Verder is het heel belangrijk dat u het aan de leerkracht meldt wanneer uw kind hoofdluis heeft en is behandeld. 

9.9. Schoolreis en schoolkamp

Aan het begin van het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 een dag op schoolreis. Wanneer het mogelijk is gaan de groepen 7 en 8 in diezelfde week drie dagen op kamp. 

Voor de begeleiding van schoolreis wordt altijd eerst gekeken naar het aantal leerkrachten en stagiaires die die dag meegaan en vervolgens de ouders uit de MR en OR. Mocht er dan nog hulp nodig zijn, wordt er gekeken naar de groep ouders die daarnaast nog veel helpen binnen de school. Dit laatste gebeurt door middel van opgave en een daarop volgende loting. Wanneer u als ouder een jaar mee bent gegaan, ben u in principe voor dat jaar daarop uitgesloten van deelname.

Naar het schoolkamp gaan alleen leerkrachten mee als begeleiding.

9.9.1. Betaling voor ouderbijdrage, schoolreis en schoolkamp

De ouderbijdrage die u voor uw kind betaalt, bedraagt tussen de € 25,- en € 30,- per schooljaar. Met deze bijdrage, die in principe vrijwillig is, worden allerlei activiteiten binnen de school gefinancierd. Daarbij zijn er ook nog kosten voor de jaarlijkse schoolreis. Ook deze liggen rond de € 25,- á € 30,-.
Aan ouders van kinderen met een voedselallergie vraagt de ouderraad zelf voor eten en/ of drinken te zorgen bij feesten en evenementen. De ouderbijdrage voor deze kinderen bedraagt 2,50 euro minder. U ontvangt voor de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar een verzoek tot betaling. Voor alle duidelijkheid: de ouderbijdrage staat los van de inschrijving en toelating van uw kind.

De hoogte van het bedrag voor het schoolkamp wisselt per schooljaar. Dit heeft te maken met de locatie. Het bedrag ligt in ieder geval tussen de € 80,- á € 90,-.

9.10. Feesten en projecten

Sinterklaasfeest

Op 5 december (of, als dit in het weekeinde valt, op de vrijdag ervoor) wordt op school een pakjesochtend gehouden. De Sint en zijn Pieten vereren onze school tot nu toe ieder jaar weer met een bezoekje. In groep 5 t/m 8 maken de kinderen van tevoren voor elkaar een surprise met een gedicht, hierbij ontvangen zij 5 euro van de ouderraad om een cadeautje van te kopen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 ontvangen een cadeautje dat tevens is gefinancieerd door de ouderraad. 

Kerstviering

Ieder jaar houden we een kerstviering. Hierbij staat de geboorte van Jezus centraal. De vieringen verschillen per jaar. Zo houden we het ene jaar een kerstwandeling, het jaar erop een kerstdiner en het daaropvolgende jaar een viering in de kerk. 

Koningsspelen

Op één van de vrijdagen net voor de meivakantie worden traditioneel de Koningsspelen gehouden. Voor groep 1 t/m 4 worden er spelletjes georganiseerd op het schoolplein. Voor groep 5 t/m 8 wordt er een sportactiviteit gekozen. Hiermee is de jaarlijkse sportdag komen te vervallen.

Project

Eenmaal per jaar werken we met alle leerlingen aan een project. Naar aanleiding hiervan volgt een kijkavond, waarop u de resultaten kunt komen bekijken op school.

9.11. Vakantierooster

Het actuele vakantierooster kunt u vinden op onze website, de website van CSG De Waard en op de jaarkalender die we aan het begin van het schooljaar verspreiden. 

9.12. Ziekmelden

Als uw kind ziek is, meldt u dit dan voor schooltijd aan ons. Wij weten graag waar de kinderen zijn. Als uw kind niet kan of mag meedoen met gymnastiek, ontvangen we graag een mailtje van u. Wilt u ook een bezoekje aan de dokter of tandarts van tevoren even melden?

9.13. Kijkochtenden

Eén keer in de zes weken wordt er een kijkochtend georganiseerd. Ieder kind kan dan werkjes/schriftjes laten zien aan geïnteresseerden. De kijkochtenden duren van 8:20 uur - 8:40 uur

Twee keer per jaar organiseren we een 'opa en oma ochtend' en een 'papa en mama ochtend'. De grootouders en ouders zijn op die ochtend van harte welkom om een les bij te wonen in de klas van hun kind. Deze ochtenden staan ingepland in de jaarkalender en vooraf wordt er door de leerkracht een intekenlijst verspreid. 

9.14. Website en app

Onze website is gekoppeld aan een app. Deze CSG De Waard app kunt u vinden in de Appstore of Playstore. U kunt deze vinden als u zoek op: CSG De Waard.
Op de app ontvangt u ook push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Wegwijzer’ kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.
 
De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een
klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig
is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt
automatisch de toegang.
 
De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Wanneer uw kind bij ons op school komt ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het
openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt,
dan kunt u dit aangeven. 
Wanneer u dit in de toekomst weer wilt aanpassen geeft u dit aan bij de directeur. 

9.15. Vrijstelling

Leerlingen moeten aan alle voor hen bestemde activiteiten deelnemen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan vrijstelling worden verleend en wordt de inspecteur hiervan op de hoogte gesteld.

9.16. Leerplicht en verlof

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen. Gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
 • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
 • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
 • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie. 

Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. (Hieronder vallen niet; lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.) Toestemming hiervoor kan worden gegeven indien het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de schoolvakanties opgenomen kan worden in verband met de aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers, zoals in de agrarische sector of horeca. Ouders dienen hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen aan de directie.  

Dit verlof mag voor maximaal tien schooldagen verleend worden. Voor een langere periode is een beslissing van de leerplichtambtenaar nodig. Elk verzoek om buitengewoon vakantieverlof betreffende de eerste twee weken van het nieuwe cursusjaar moet worden afgewezen. Alle verzoeken dienen tijdig bij de directeur schriftelijk te worden ingediend. Het is in het belang van uw kind(eren) dat zij de school zoveel mogelijk bezoeken. Afwezigheid kan de leerprestaties nadelig beïnvloeden.

 

Verlofaanvragen worden gedaan via de website.

9.17. Goed doel

Als school steunen wij verschillende goede doelen. 

Tevens houden we ieder jaar een sponsorloop/mini roparun, waarbij de opbrengst gaat naar Runningteam Korendijk. Zij nemen al een aantal jaar deel aan de jaarlijkse Roparun.

Eén keer in de twee jaar doen we mee met Actie Schoenendoos, waarbij de kinderen een schoendoos versieren en deze vullen met materiaal dat geschikt is voor kinderen die wonen in ontwikkelingslanden. Het volgende jaar dat we hier aan deelnemen is schooljaar 2021-2022

In de loop van het schooljaar kan het voorkomen dat we nog meer aanvragen krijgen voor het ondersteunen van een goed doel. Op dat moment kijken we of het geschikt en passend is voor onze school en de tijd van het jaar. 

Voor de komende drie jaar zijn we in ieder geval verbonden aan Stichting Droomhuis.

9.18. Meldcode - Het houdt niet op, niet vanzelf...

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

10. Personalia

10.1. Schooladres

SCHOOLADRES:


CBS De Wegwijzer
Kon. Wilhelminastraat 7
3265 BH Piershil


Tel.: 0186 - 692 572


wegwijzer@csgdewaard.nl
https://dewegwijzer.csgdewaard.nl

10.2. Personeel

PERSONEEL:


Directeur
• Mw. L. Kind-Heistek (Linda)
l.kind@csgdewaard.nl

 

Intern begeleider
• Mw. L. van de Lavoir (Leonie)
l.vandelavoir@csgdewaard.nl

 

Groep 1/2

• Mw. A. van Dam (Aria)
a.vandam@csgdewaard.nl

• Mw. E. Verbaas - den Braber (Evi)
e.verbaas@csgdewaard.nl


Groep 3

• Mw.L. Kelly (Linda)
l.kelly@csgdewaard.nl

• Mw. K. Los (Karin)
k.los@csgdewaard.nl


Groep 4/5

• Dhr. J. Verkade (Jorian)
j.verkade@csgdewaard.nl

• Mw. E. Verbaas - den Braber (Evi)
e.verbaas@csgdewaard.nl


Groep 5/6

• Mw. L. van Bommel (Leonie)
l.vanbommel@csgdewaard.nl

• Mw. A. Weeda-Borst (Alexandra)
a.weeda@csgdewaard.nl


Groep 7/8

• Mw. S. Buijs (Silvana)
s.buijs@csgdewaard.nl

• Mw. L. van Bommel (Leonie)
l.vanbommel@csgdewaard.nl

 

Leertuin

• Mw. K. Los (Karin)
k.los@csgdewaard.nl


Conciërge

• Mw. G. Kooij (Greet)
g.kooij@csgdewaard.nl

 

Administratief medewerkster

• Mw. W. Bil (Wilma)
w.bil@csgdewaard.nl

10.3. Ouderraad

Contactpersoon
• Mw. M. Verveer (Marcella)
or.wegwijzer@csgdewaard.nl

 

Penningmeester
• Dhr. A. Bruinenberg (Arno)
penning.or.wegwijzer@csgdewaard.nl

10.4. Medezeggenschapsraad

• Dhr. J. Mourits (Johan, oudergeleding)
mr.wegwijzer@csgdewaard.nl

• Mw. B. de Bruijne (Bernadette, oudergeleding)
mr.wegwijzer@csgdewaard.nl


• Mw. E. Verbaas - den Braber (Evi, leerkrachtgeleding)
e.verbaas@csgdewaard.nl


• Mw. S. Buijs (Silvana, leerkrachtgeleding)
s. buijs@csgdewaard.nl

10.5. Bank

School:
Rabobank IBANnr.: NL64RABO0160207886
t.n.v. CSG De Waard inzake De Wegwijzer

10.6. Schoolbestuur

SCHOOLBESTUUR
Stichting Christelijke Scholengroep De Waard
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 621 461
e-mail: bestuur@csgdewaard.nl