fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen, volgen wij hen in hun ontwikkeling.

In de groepen 1 en 2 gebeurt dit door observaties, het volgen van de Leerlijnen Motoriek, Spel, Taal, Rekenen, Sociaal-emotioneel en Engels en het afnemen van taal- en rekentoetsen. Op taalgebied zijn we alert op het op tijd ontdekken van signalen op het gebied van eventuele dyslexie, zodat we direct kunnen starten met het programma BOUW!. Dit programma streeft ernaar preventief leesproblemen in het verdere leesonderwijs te voorkomen.

Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door afname van methodetoetsen en de halfjaarlijkse CITO toets (een landelijke toets). Van deze laatste toets kunnen we de resultaten vergelijken met leeftijdgenoten in Nederland. De toetsen hebben betrekking op de onderdelen: technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Deze toetsen spelen ook een rol bij het advies en schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. Tevens vinden er regelmatig kindgesprekken met een leerling plaats.

Organisatie van de leerlingenzorg

Binnen de groep vindt een groot gedeelte van de leerlingenzorg plaats, zoals:

  • afname van signaleringstoetsen
  • registratie van ontwikkelingen en resultaten
  • uitvoering van het groepsplan door de leerkracht
  • leerlingen met een begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief worden door de leerkracht begeleid en het plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd.

Voor dit alles is goed klassenmanagement en zelfstandig werken een voorwaarde om te komen tot individuele begeleiding en uitvoering van de groepsplannen binnen de groep. Het afnemen van individuele toetsen, zoals een diagnostische toets, wordt buiten de groep door de intern begeleider gedaan.

De leerkrachten houden de leerlingen dagelijks in de gaten en opvallende zaken worden besproken met de intern begeleider en de ouders van de leerling. Van gevoerde overleggen en gesprekken wordt een verslag gemaakt, wat in het (digitale) dossier van de leerling wordt bewaard.

Privacy

Leerlingdossiers worden in een afsluitbare kast bewaard en zijn tevens digitaal verwerkt in het administratieprogramma ParnasSys. De dossiers zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen en mogen op afspraak door de ouders worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de Europese privacywetgeving (Algemene verordening Gegevensbescherming) vertrouwelijk behandeld.