fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen. Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie. 

Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen (hieronder vallen niet: lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes). Toestemming hiervoor kan worden gegeven indien het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de schoolvakanties opgenomen kan worden in verband met de aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers, zoals in de agrarische sector of horeca. Ouders dienen hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen aan de directie.  

Dit verlof mag voor maximaal tien schooldagen verleend worden. Voor een langere periode is een beslissing van de leerplichtambtenaar nodig. Elk verzoek om buitengewoon vakantieverlof betreffende de eerste twee weken van het nieuwe cursusjaar moet worden afgewezen. Alle verzoeken dienen tijdig bij de directeur schriftelijk te worden ingediend. Het is in het belang van uw kind(eren) dat zij de school zoveel mogelijk bezoeken. Afwezigheid kan de leerprestaties nadelig beïnvloeden.