fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

Iedere school heeft een schoolleiding, die belast is met de dagelijkse leiding op school en eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen.

Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de schoolleiding, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.

De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en/of, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. Om die reden woont de directeur van de school, zoveel mogelijk de MR-vergaderingen bij: zij kan de onderhavige zaken zelf het best voorleggen en toelichten.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen via de website. De notulen van de vergaderingen kunnen altijd op school ingezien worden.

Als MR hebben wij het voornemen om ook in schooljaar 2020-2021 kritisch opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Aarzel daarom dus niet om ons aan te spreken. Ook kunt u altijd mailen naar: mr.wegwijzer@csgdewaard.nl

Met vriendelijke groet,

Johan Mourits
Voorzitter MR